AlgemeenOpinie

Markt en duurzaamheid

Verschillende recente berichten geven eens te meer aan dat het voor de agrarische sector allesbehalve eenvoudig is om de door de samenleving gewenste duurzaamheid te realiseren.

Zo vindt de Autoriteit Consument en Markt (ACM) dat afspraken over de ‘Kip van Morgen’ niet door de beugel kunnen. En volgens enkele rapporten van het LEI wordt de positie van de Europese pluimveehouderij bedreigd door vermindering van de bescherming aan de buitengrens enerzijds en relatief hoge duurzaamheidseisen anderzijds. Duurzaamheid en ongebreidelde marktwerking gaan lastig samen; de markt stuurt immers op koopkracht en kostprijs en niet op waarden als duurzaamheid en dierenwelzijn.

Het beleid van de overheid hierin is tweeslachtig en dat gaat steeds meer wringen. Enerzijds worden mede onder druk van maatschappelijke groeperingen steeds hogere eisen gesteld op het gebied van duurzaamheid. Die eisen gaan in Nederland vaak nog wat verder dan in de EU, deels doordat het Nederlandse platteland dicht bevolkt en dicht bedierd is; er zijn hier gemiddeld ongeveer drie keer zoveel dieren per hectare als bijvoorbeeld in Duitsland en Denemarken. Scherpere randvoorwaarden zijn dan onvermijdelijk.

Aan de andere kant loopt de Nederlandse overheid – daarin vaak gesteund door het bedrijfsleven – meestal voorop met het liberaliseren van markten en het afbreken van de bescherming aan de grenzen, vanuit het idee dat meer vrijheid meer handel oplevert en dus goed is voor de economie. De TTIP-overeenkomst, waarover de VS en de EU al jaren onderhandelen, vormt hiervan een voorbeeld. LTO-voorman Albert Jan Maat benadrukte onlangs in deze krant de voordelen van die overeenkomst voor de Nederlandse agrosector.

Het staat nog te bezien of die voordelen in de praktijk zo omvangrijk zullen zijn. In ieder geval zijn er ook risico’s, zoals de bedoelde LEI-rapporten laten zien. Bovendien kunnen doelen op het gebied van duurzaamheid en dierenwelzijn in het gedrang komen, niet alleen in de pluimveehouderij. Dat is nadelig voor het maatschappelijk draagvlak voor de agrarische sector, dus is het de vraag of die er uiteindelijk beter van wordt.

Beheer
WP Admin