PluimveeNieuws

‘Goede exportpositie in de waagschaal’

De slachterij- en eierketen heeft haar zorgen geuit tegenover leden van de vaste Kamercommissie Economische Zaken over de toekomst van controle op salmonella en antibiotica. Nepluvi-voorzitter Jan Odink en NVP-voorzitter Gert Jan Oplaat boden tijdens de Binnenhof Barbecue een zogenaamde ‘Nulmeting PPE, op weg naar toekomstbestendige pluimvee- en eiersectoren’ aan, aan Kamerleden Dion Graus en Jacco Geurts.

Concreet verzoekt de pluimveesector de Kamer stappen te ondernemen om de verplichte 100-procentscontrole van haar producten op het erf te kunnen continueren om de goede exportpositie te behouden. De basisvoedselveiligheid mag dan wel niet in het geding zijn, maar de ‘plus’ die nu in controle en kwaliteitssystemen ligt, dreigt te verdwijnen. Odink: ,,We hebben zorgen over de overname van de overheid van de verschillende binnen het PPE vastliggende controlesystemen. Wij zijn nu al 9 maanden met hen in onderhandeling en het lijkt er niet op dat ze de ‘verplichte APK’, de 100 procentscontrole op bijvoorbeeld salmonella op het boerenerf willen overnemen. Wij willen druk zetten om dat alsnog geregeld te krijgen, want daarmee kunnen wij ons met onze producten onderscheiden in de exportmarkten.” Volgens Odink is er nu nog tijd om bij te sturen in het proces, na het opheffen van het Productschap niet meer.Nulmeting

De nulmeting moet een goede bijdrage leveren aan de overdracht van taken van Productschap naar Overheid. De nulmeting heeft als doel om aan de hand van een aantal thema’s rondom diergezondheid, dierwelzijn en voedselveiligheid inzicht te krijgen in het huidige functioneren van de ketens, alsmede het functioneren van het PPE als onderdeel van deze ketens.

Het resultaat is een ‘foto’ van het werken met en rondom een productschap, waarbij 2013 als referentiejaar is gekozen. De nulmeting is uitgevoerd rondom de voor de pluimvee- en eierensector belangrijke thema’s antibioticareductie, onderzoek & innovatie en Salmonellabestrijding. Het gaat hierbij niet zozeer om het inzichtelijk maken van kostenontwikkelingen, maar vooral om aspecten zoals effectiviteit, de mate waarin ketens zich kunnen aanpassen aan een veranderende omgeving en de snelheid waarmee kan worden ingespeeld op wensen en eisen van zowel de betrokken sectoren als de samenleving. Odink: ,,Over twee jaar kunnen we kijken waar we stonden en waar we nu staan en conclusies trekken of we er op vooruit of achteruit zijn gegaan. Ik hoop natuurlijk het eerste.”