Foto: Hans Hut AlgemeenNieuws

EU-geld voor waterbeheer en landbouw in Overijssel

De provincie Overijssel steekt €22 miljoen in de verbetering van het waterbeheer en de landbouw in Overijssel. De provincie put daarvoor uit het Europese programma voor plattelandsontwikkeling (POP3).

Vanaf 15 februari zijn daarvoor vier subsidieregelingen opengesteld. Deze regelingen richten zich op innovatieve investeringen in het watersysteem, het stimuleren van samenwerking tussen agrariërs gericht op innovaties in waterbeheer en kennisoverdracht en trainingen over herinrichting en beheer van het watersysteem.

De regelingen zijn bedoeld om de doelen van de kaderrichtlijn water, de nitraatrichtlijn en de Zoetwatervoorziening Oost-Nederland te helpen halen.

Behalen van provinciale waterdoelen

Het POP3-programma levert Europese cofinanciering voor plattelandsontwikkeling. Voor de periode tot 2020 is water een van de accenten binnen POP3. De provincie Overijssel wil voor water en landbouw een versnelling in het behalen van de provinciale waterdoelen en daarmee voldoen aan Europese verplichtingen op dit vlak. Dit vraagt volgens de provincie om innovatieve oplossingen en meer samenwerking tussen LTO, agrarische collectieven, plaatselijke boeren en waterschappen, op gebied van water.

Het resultaat moet concreet zichtbaar worden in een goed bruikbaar en toekomstbestendig watersysteem, door een verbetering van de chemische en ecologische toestand van het water, een afname van probleemstoffen in het grondwater en een hogere klimaatbestendigheid.

Zie europaloket.nl/pop3 voor meer informatie.

Beheer
WP Admin