AlgemeenNieuws

CLM: Biologisch scoort goed op klimaat

Culemborg – Nederlandse biologisch melkveehouders en akkerbouwers werken klimaatvriendelijk en soms zelfs helemaal klimaatneutraal. Deze conclusie trekken CLM Onderzoek en Advies en het Louis Bolk Instituut uit eigen modelberekeningen en op basis van wetenschappelijke artikelen. In de vergelijking nemen de onderzoekers ook de balans van organische stof in de bodem en verandering van landgebruik mee. Juist op die twee punten scoort de Nederlandse biologische landbouw goed.

Uit literatuuronderzoek blijkt volgens het CLM dat biologische melkveehouderij gemiddeld zo’n 10 tot 20 procent klimaatvriendelijker is dan gangbare melkveehouderij, met name door het gebruik van regionaal veevoer en het vastleggen van organische stof in permanent grasland. Biologische akkerbouw scoort vooral goed omdat er geen kunstmest gebruikt wordt en omdat organische stof in de akker wordt opgebouwd.

Op basis van literatuuronderzoek blijkt volgens het CLM dat in Nederland tot nu toe een deel van de emissies buiten beschouwing bleef. Dit zijn het organischestofgehalte in de bodem en de emissies die vrijkomen door verandering van landgebruik elders op de wereld. Door deze factoren mee te nemen in de berekeningen, ontstaat er een completer beeld van de klimaatprestaties van de landbouw. De organischestofbalans in de biologische landbouw is doorgaans positief, terwijl die in de gangbare landbouw al jaren daalt. Biologische boeren leggen koolstof en daarmee CO2 vast in hun akkers en permanente weilanden. In samenspraak met betrokken melkveehouders is berekend dat het mogelijk is om zo’n 70 procent van de broeikasgasemissies van hun bedrijfsvoering te compenseren door het organischestofgehalte in de bodem structureel te verhogen.

Het tweede punt waarop de biologische landbouw goed scoort is de verandering van landgebruik elders in de wereld. Zo draagt het gebruik van soja in veevoer bij aan de ontbossing en dus CO2-uitstoot in het Amazonegebied stelt CLM. In de biologische melkveehouderij wordt minder soja gebruikt en zo worden emissies ten gevolge van verandering in landgebruik vermeden.

In de berekening van het CLM scoort biologische melkveehouderij beter dan gangbare. Voor akkerbouw en groenteteelt zijn er verschillen tussen gewassen, grondsoorten en regio’s. Er kan niet worden gesteld dat biologisch altijd beter scoort dan gangbaar, maar het omgekeerde is ook niet per definitie het geval. Beschikbare gegevens voor pluimvee- en varkensbedrijven worden op dit moment inzichtelijk gemaakt.

Het onderzoek vond plaats in het kader van het praktijknetwerk Biologisch: Klimaatneutraal!. De vijftig deelnemende biologische boeren wilden weten hoe ze scoren ten opzichte van gangbaar als het gaat om de uitstoot van broeikasgassen. Jaco Burgers, biologisch boer, startte het praktijknetwerk in 2012.

Beheer
WP Admin