Nu valt 6% van alle landbouwgrond onder agrarisch natuurbeheer. – Foto: Martijn ter Horst AlgemeenNieuws

Budget agrarisch natuurbeheer niet opgemaakt in 2023

Het budget dat beschikbaar is voor agrarisch natuurbeheer is vorig jaar niet opgemaakt, blijkt uit cijfers van RVO. In 2023 bedroeg de totale subsidie €115,7 miljoen, terwijl het beschikbare budget voor agrarisch natuurbeheer €120 miljoen was.

De vergoeding voor dit beheer is de laatste jaren in etappes omhoog gegaan. Zo was er vorig jaar nog een indexering voor de gemaakte kosten (voer en mestafzet werden duurder). De totale subsidie voor agrarisch natuurbeheer steeg tussen 2014 en 2022 van €50 miljoen tot bijna €80 miljoen. In 2023 liep dat opeens snel op tot ruim €115 miljoen. Het totale areaal agrarisch natuurbeheer groeide niet in die mate. Sterker nog, in de afgelopen tien jaar is het areaal zelfs licht gekrompen, van 124.000 naar 116.000 hectare. Al is sinds 2017 weer sprake van constante areaalgroei. Nu is 6% van de totale agrarische grond ‘ingeboekt’ voor agrarisch natuurbeheer.

Meer geld voor agrarisch natuurbeheer

Provincies gaan over een indexering van de vergoeding voor agrarisch natuurbeheer. Volgens een woordvoerder van het ministerie van LNV is hier nu geen budget van het Rijk voor beschikbaar. Over twee jaar is dat anders. In het hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB wordt namelijk fors meer geld gereserveerd voor agrarisch natuurbeheer. In de periode 2026-2030 komt er jaarlijks €500 miljoen bij, meer dan een verviervoudiging van het huidige jaarbudget. Volgens het ministerie van LNV hoeft dit bedrag niet geheel aan het ANLb besteed te worden en kan dit ook niet in het huidige groeitempo. Belangrijker is het om realistisch aan de slag te gaan met de uitbreiding en langjarige financiering van het ANLb.

Doel van 350.000 hectare agrarisch natuurbeheer in 2035 is realistisch

“Uitbreiding van het areaal met 25.000 hectare per jaar is ambitieus en haalbaar”, aldus een woordvoerder van het ministerie. Het doel van 280.000 hectare in 2031, zoals opgenomen in het ontwerp Nationaal Plan Landelijk Gebied (NPLG), wordt dan gehaald. In dit tempo is ook het doel van 350.000 hectare agrarisch natuurbeheer in 2035 realistisch. Wel moeten dan het stelsel en het beheer versterkt worden, evenals het uitwerken van de doelen. Besluitvorming over de uiteindelijke inzet van extra middelen ligt echter bij de beoogde nieuwe bewindslieden Femke Wiersma en Jean Rummenie.

Beheer
WP Admin