<em>Foto: Michel Zoeter</em> AlgemeenNieuws

‘Adviescommissie Water miskent inspanningen boer’

LTO vindt dat de landbouw veel meer voor de waterkwaliteit doet dan de Adviescommissie Water kennelijk denkt.

De landbouw doet veel meer voor de waterkwaliteit dan de adviescommissie Water denkt; dat vindt LTO Nederland. Daarom is de brancheorganisatie het ook helemaal oneens met de conclusie van de adviescommissie Water dat de landbouw door de overheid wordt ontzien als het gaat om het nemen van maatregelen die de kwaliteit van het water moeten verbeteren. De adviescommissie, onder leiding van Hans van der Vlist, voormalig dijkgraaf, gedeputeerde en topambtenaar op het ministerie van VROM, vindt dat er minder rekening moet worden gehouden met land- en tuinbouwbelangen. Peter de Koeijer, akkerbouwer in Brouwershaven (Zeeland) en portefeuillehouder Water van LTO Nederland: “Op zich is het advies van de commissie redelijk genuanceerd, maar het ontspoort op de eenzijdige vingerwijzing naar de landbouw.”

Waterkwaliteit ‘sterk verbeterd’

De waterkwaliteit is de afgelopen jaren sterk verbeterd, aldus De Koeijer: “Niet in de laatste plaats door de inspanningen van de landbouw. Ook de commissie weet dat. Bovendien is de landbouw zelf zeer actief, bijvoorbeeld in het bereiken van de doelen van de Kaderrichtlijn Water. Met het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer neemt de sector verantwoordelijkheid. Ik had op dat punt meer steun verwacht van de adviescommissie.”

Commissieadvies speelt rol bij uitwerking beleid

In opdracht van minister Schultz van Haegen is de adviescommissie Water met haar bevindingen gekomen. Het advies wordt betrokken bij de verdere uitwerking van het beleid.

Volgens De Koeijer werkt de landbouw hard aan schoner water. De maatregelen die in de afgelopen decennia zijn genomen, hebben volgens hem effect. De Europese doelstellingen op het gebied van nitraat (de zogeheten nitraatrichtlijn) in het grondwater worden op de meest plaatsen gehaald. Ook de kwaliteit van het oppervlaktewater is belangrijk verbeterd: op veel plaatsen zijn de normen gehaald of liggen binnen bereik.

Regionaal hier en daar samenwerking tussen boeren, waterschappen en anderen

In 2013 sloegen LTO Nederland, waterbeheerders en overheden de handen ineen met het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). “Op diverse plaatsen in het land is nu sprake van samenwerking tussen boeren, regionale LTO organisaties, brancheorganisaties, waterschappen, drinkwaterbedrijven en provincies”, stelt De Koeijer. “Op andere plaatsen komt deze samenwerking van de grond. We discussiëren, delen kennis en creëren nieuwe oplossingen en technieken voor land- en tuinbouwbedrijven. Deze aanpak willen we verder uitrollen. De adviescommissie Water pleit voor een aanpak op gebiedsniveau. Dat pleidooi ondersteunen wij van harte. Sterker nog, die is er al.”

Beheer
WP Admin