De inschatting van de belangenbehartigers van de melkveehouderij - een daling van de melkproductie met 35% - is volgens WEcR aan de ruime kant. - Foto: Anne van der Woude AlgemeenNieuws

Wageningen: melkproductie in 2030 tot een kwart lager reëel scenario

De Nederlandse melkproductie kan door aangekondigd beleid met 20 tot 25% zijn gedaald in 2030. Dat blijkt uit een inschatting door Wageningen Economic Research (WEcR) in opdracht van de Landbouwtafel.

Eerder rekenden de belangenbehartigers van de melkveehouderij al uit wat de huidige kabinetsplannen mogelijk betekenen voor de toekomst van de melkveehouderij. Zij kwamen onder meer op een daling van de melkproductie met 35%. Deze inschatting is volgens WEcR tot 2030 ‘aan de ruime kant’. Tegelijk zien de onderzoekers een daling van 35% wel als mogelijk scenario voor het jaar 2050.

WEcR onderschrijft dat het totale areaalverlies voor de melkveehouderij in de buurt kan komen van de 110.000 hectare, of 10% van het totaal, zoals door de belangenorganisaties berekend. Het door de sector genoemde areaal met beperkingen (545.000 hectare) lijkt volgens de Wageningse onderzoekers overschat.

Een groot deel van genoemd areaal is gebaseerd op forse uitbreiding van het areaal agrarisch natuurbeheer. Dit lijkt richting 2030 echter nog geen beleidsinzet. Met een vertaling van een scenario, dat binnen NPLG is doorgerekend, komt WEcR op een areaal van 250.000 hectare met beperkingen voor de melkveehouderij.

Productiederving op areaal moeilijk in te schatten

De inschatting van een productiederving van 50% op het areaal met beperkingen is volgens WEcR moeilijk te beoordelen, vooral omdat er nog geen duidelijke invulling van beleid is. Bij sterke beperkingen is het een reële inschatting.

WEcR geeft ook antwoord op de vraag of het onttrekken van areaal en productiebeperkingen op blijvend areaal leidt tot een evenredige daling van het melkvolume in Nederland. Deze relatie is volgens de onderzoekers gecompliceerd, omdat de melkproductie ook wordt beïnvloed door het voeren van krachtvoer, het telen van andere gewassen en het gebruik van arealen uit andere sectoren. Dit kan echter weer leiden tot intensievere bedrijfssystemen, wat haaks staat op andere beleidsdoelen van de overheid en op doelen van de sector zelf.

Beheer
WP Admin