Slopen van een varkensstal in het kader van de warme sanering varkenshouderij. - Foto: Bert Jansen VarkensNieuws

Te veel subsidie sanering varkenshouderij door ruime marges

Bij de saneringsregeling voor de varkenshouderij zijn ruime marges gehanteerd waardoor het mogelijk is dat er tienduizenden euro’s per subsidie meer is uitbetaald dan nodig was. Dat blijkt uit voorbeeldberekeningen van de Algemene Rekenkamer (ARK) in het verantwoordingsonderzoek.

Bij de uitbetaling van de subsidies voor stoppende varkenshouders hanteerde het landbouwministerie marges voor de oppervlakte van de stallen van 5%. Bovendien werd een marge toegepast voor de leeftijd van de stallen.

De subsidiehoogte was afhankelijk van de omvang van de stal en de leeftijd ervan. Als er meer vierkante meters stal werden opgegeven dan de feitelijke omvang, of als de leeftijd van de stal hoger was dan opgegeven, werd meer subsidie uitgekeerd dan wanneer de feitelijke gegevens waren opgegeven.

De ARK zegt niet dat ondernemers ten onrechte gebruik hebben gemaakt van de marges. De rekenkamer wijst erop dat de mogelijkheid in de regelingen zat, waardoor de overheid mogelijk meer subsidie gaf dan eigenlijk de bedoeling was.

Marge bij controle op subsidies

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland hanteerde bij de controle op de subsidies marges voor de omvang en de leeftijd van de stal (datum van ingebruikname). Omdat er geen openbare registers zijn voor de ingebruikneming van stallen, moest RVO uitgaan van de data die door de subsidie-aanvrager werden opgegeven. Als die datum minder dan een jaar afweek van de bouwdatum, werd de opgegeven datum akkoord bevonden. Als de tijdsduur tussen de bouwdatum en de datum voor ingebruikname verder uit elkaar lagen, moest de subsidieaanvrager dat verantwoorden.

Uit een berekening van de ARK op basis van een stal van 4.000 m2 uit 2009, waarvoor de datum 2010 werd aangehouden, kon de vergoeding € 66.000 meer zijn dan bij de opgave van de feitelijke datum van 2009. De totale subsidie bedroeg dan niet ruim € 1,4 miljoen, maar een kleine € 1,5 miljoen.

Bij een stal met een opgegeven oppervlakte van 4.000 m2, die in werkelijkheid 3.800 m2 groot was, kon de vergoeding voor het waardeverlies daardoor € 73.000 hoger uitvallen. De subsidie bedroeg niet bijna € 1,39 miljoen maar € 1,46 miljoen.

Vrijwillige opkoopregelingen

Hoewel de minister erkent dat dergelijk situaties zich konden voordoen, doet dat wat hem betreft niet af aan de rechtmatigheid van de uitgaven voor de saneringsregeling. In de vrijwillige opkoopregelingen die nu ter consultatie worden voorgelegd, wordt een soortgelijke systematiek gebruikt voor de subsidieverlening.

De minister gaat bekijken of hij bij die regelingen vooraf duidelijker kan vastleggen hoe hij met de subsidievoorwaarden omgaat en hoe er strikter kan worden gekeken naar de uitvoering van de regelingen.

De Algemene Rekenkamer vindt dat het ministerie meer aandacht moet besteden aan een goede voorbereiding van nieuw beleid. “Een goede voorbereiding zorgt voor betere resultaten die zichtbaar worden in de verantwoording. Dit geldt voor het nieuwe stikstofbeleid en de aanpak van natuur, water en klimaat in het landelijk gebied van Nederland”, aldus de rekenkamer.

Lees alles over het stikstofbeleid in dit dossier.

Reacties

Beheer
WP Admin