Foto: Mark Pasveer RundveeNieuws

Reacties: uitspraak emissiearme stal haalt zekerheid weg

Een klap voor de agrarische sector, opnieuw onzekerheid voor de boeren, vreselijk voor boeren die voor tonnen hebben geïnvesteerd.

Dat zijn de eerste reacties uit politiek en landsbouwsectoren op de uitspraak van de Raad van State over twee emissiearme staltypen, die volgens de rechter te weinig zekerheid bieden over de verminderde ammoniakuitstoot.

De ministers Carola Schouten (LNV) en Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) zeggen in een gezamenlijke reactie dat de uitspraak boeren raakt die met stalinnovaties aan de slag willen in het landelijk gebied. “Wij willen dat boeren met zekerheid investeringen in innovaties kunnen blijven inzetten als een van de opties om stikstof te reduceren.” De ministers zeggen dat het belangrijk is dat innovaties ook leveren wat ze beloven. Ze zeggen voortvarend aan de slag te gaan. “We bestuderen de uitspraak, onderzoeken de gevolgen en komen met voorstellen om de vergunningverlening robuuster te maken.”

LTO Nederland noemt het “onverteerbaar dat de (on)zekerheid en daarmee juridische borging van een door de overheid goedgekeurde stikstofreductiemaatregel niet op orde blijkt. De overheid is aan zet om zekerheid te bieden.”

‘Opnieuw falen overheid’

Bart Kemp van Agractie dringt er bij de overheid op aan om de wetgeving dusdanig aan te passen “dat vergunningen die op wettelijke grondslagen zijn verleend niet nadien alsnog aanvechtbaar zijn.” Agractie zegt dat het “niet zo kan zijn dat boeren en andere ondernemers in de problemen komen door opnieuw falen van de overheid.”

Voor bedrijven met een definitieve vergunning heeft de uitspraak op dit moment geen effect. LTO zegt dat de overheid moet zorgen dat de zogenoemde RAV-systematiek niet wordt aangetast. “Boeren moeten erop kunnen vertrouwen dat innovaties niet alleen doen wat ze beloven, maar ook dat ze juridisch standhouden.”

Mobilisation for the Environment, die de betrouwbaarheid van emissiearme stallen bij de rechter aan de kaak stelt, stelt in een korte reactie: “Dit is een van de ‘innovaties’ waarmee de vee-industrie claimt het stikstofprobleem te kunnen oplossen; niet dus. Minder vee helpt wel”, aldus Johan Vollenbroek.

VVD-Kamerlid Derk van Campen, Caroline van der Plas (BBB) en Derk Boswijk (CDA) hebben direct na de uitspraak al laten weten dat ze uitleg willen van minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) en staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat. Van der Plas: “Dit heeft gevolgen voor boeren, maar welke? En welke oplossingen heeft het kabinet? Daar wil ik een brief over.”

Haar collega Van Campen (VVD): “Boeren investeren tonnen in de verduurzaming van hun bedrijf en krijgen dan deze uitspraak voor de kiezen. Als ondernemers op wetenschappelijke gronden dit soort grote investeringen doen, dan moet de overheid voor juridische zekerheid zorgen. Dat heeft hier gefaald.” Van Campen wil binnen een week een brief van het kabinet over de mogelijke gevolgen van deze uitspraak.

CDA’er Derk Boswijk maakt zich zorgen over de gevolgen voor betrokken boeren. “Waar kunnen zij terecht?” Hij vraagt minister Van der Wal nog eens te kijken naar haar antwoorden op eerdere Kamervragen van hem en Boswijk. De overheid kan daarbij aan de lat komen, als het vertrouwensbeginsel is geschonden en de ondernemer daardoor schade heeft opgelopen.

De uitspraak heeft geen directe gevolgen voor boeren met een definitieve vergunning. LTO Nederland vreest wel dat er gevolgen kunnen zijn voor de zogenoemde PAS-melders, omdat de benodigde stikstofruimte niet meer beschikbaar is.

LTO zegt dat boeren niet het risico horen te dragen van falende juridische systemen. “De overheid is daarvoor verantwoordelijk. Het kan niet zo zijn dat je als boer slachtoffer wordt van slechte juridische borging door de overheid”, aldus LTO-voorzitter Sjaak van der Tak. Hij wil dat er een generieke oplossing komt voor alle boeren van wie de investering door deze uitspraak onder water staat.

Andere systemen

De overheid moet alles doen om te voorkomen dat de uitspraak van de rechter een bredere werking gaat krijgen over de gehele RAV-systematiek. “Innovatie in stalsystemen, één van de belangrijke pijlers onder verduurzamingsambities blijft daarmee stevig overeind.”

‘Pad van innovatie verlaten’

Oppositiepartijen Partij voor de Dieren en GroenLinks zien in de uitspraak van de Raad van State over emissiearme stallen een reden om het pad van innovatie te verlaten.

Esther Ouwehand zegt in een reactie op twitter dat de vluchtroute van innovatie definitief is afgesloten. “Luchtwassers, emissiearme vloeren: allemaal peperdure flauwekul. Hou op met valse oplossingen en doe wat nodig is: krimp de veestapel. Snel. En fors.”

Fractievoorzitter Jesse Klaver van GroenLinks stelt: “Weer een mythe doorboord: technische innovaties zijn geen oplossing voor de stikstofcrisis. Verkleining van de veestapel is onvermijdelijk.”

D66’er Tjeerd de Groot zegt dat het nu tijd is “om als de wiedeweerga het regeerakkoord uit te voeren” door boeren te helpen bij de omslag naar kringlooplandbouw en te zorgen dat ze met minder dieren meer kunnen verdienen. “Innovatie is geen toverwoord. Hij is niet tegen innovaties, maar innovaties “zijn geen excuus voor nog grotere stallen met nog meer dieren. D66 wil een einde aan de intensieve veehouderij.”

Zorgen over rechtszekerheid

Oppositiepartij SGP is geschrokken van de uitspraak van de Raad van State. Woordvoerder Roelof Bisschop noemt dit ” de zoveelste klap die boeren krijgen. Eerder deze week was er ook het besluit dat Brussel een eind maakt aan de derogatie. Het houdt maar niet op.”

Bisschop maakt zich zorgen over de rechtszekerheid voor boeren. “Waar kun je als ondernemer nu nog van op aan? Hoe dan ook is het cruciaal dat LNV snel werk maakt van het onderzoek naar de goede werking van stalsystemen en de factoren die daarop van invloed zijn en van methoden voor het real time meten van ammoniak.”

Volgens Bisschop is de weg uit het stikstofmoeras mogelijk door recht te doen aan “de natuurlijke dynamiek van de landbouw. Weer, voer, management, stalsysteem, alles heeft invloed op de ammoniakemissie. De landbouw is geen fabriek met meters, filters en schoorsteenpijpen waar elke processtap precies in beeld is. Dat moeten we ook niet van de sector willen verlangen.”

Lees meer over het stikstofbeleid

Reacties

 1. Beste Evert Anders,
  Een paar opmerkingen :
  U reageert niet op de stelling dat de RvS met twee maten meet
  ik staat niet dat D66 een linkse partij is
  uw reactie over de onafhankelijke rechtspraak laat ik aan u .

 2. Duidelijk een geval van meten met twee maten.
  De RvS meld zich niet mbt .de aanname en berekeningen van de stikstofwet .
  Bij innovatie geeft het geen goedkeuring ,te onzeker of de doelen bereikt worden.
  Hier wordt D66 door overwegend linkse rechters weer op hun wenken bediend :KRIMP
  Helaas leven we in een linkse dictatuur en is er in dit land geen onafhankelijke rechtspraak meer !!!!!

  1. Nee Steenwijk dit is niets meer en niets minder dan de Wet toepassen de rechter heeft een uitspraak gedaan over de stelling vindt er altijd een reductie van de uitstoot plaats met de hoeveelheid die in de vergunningaanvraag wordt genoemd en dat blijkt dus niet elke dag zo te zijn ook al wordt de beloofde reductie gemiddeld over het jaar mogelijk wel gehaald dan nog dient de vraag vindt er altijd een reductie van de uitstoot plaats met de hoeveelheid die in de vergunningaanvraag wordt genoemd met nee beantwoord te worden dan kan een rechter niet anders dan de vergunning vernietigen.
   Over je opmerking hier wordt D66 door overwegend linkse rechters weer op hun wenken bediend wil ik opmerken dat D66 geen linkse partij is maar een middenpartij overigens niet mijn partij.
   Over je opmerking Helaas leven we in een linkse dictatuur en is er in dit land geen onafhankelijke rechtspraak meer deze stelling wordt altijd aangedragen door een groep ultrarechtse milieucriminelen die zich aan geen god of gebod wensen te houden.

 3. De uitspraak is in lijn met de jurisprudentie die jarengeleden is ingezet. Een natuurvergunning mag niet worden verleend als er geen zekerheid is dat de vergunde activiteiten geen negatief effect veroorzaken. Dat is het voorzorgsbeginsel uit de Habitatrichtlijn. Over die zekerheid is door de rechter al lang geleden een rigide standaard gezet. Volgens de rechter ontstaat een mogelijk negatief effect als de ammoniakdepositie als gevolg van activiteiten met 0,005 mol/ha/jaar toeneemt. 1 mol is 14 gram stikstof. Dus dat gaat feitelijk nergens over. Toch heeft het aanvragen van een vergunning waarbij sprake is van zo’n imaginaire toename geen zin; de vergunning wordt geweigerd en als die niet wordt geweigerd, vernietigd door de rechter. De uitspraak van gisteren is daarmee in lijn. Als de feitelijke uitstoot mogelijk hoger is dan de uitstoot op grond van de emissienormen dan is niet meer zeker dat er geen toename van de stikstofuitstoot plaatsvindt.

  Natuurlijk zou het mooi zijn als die rigide invulling van het voorzorgsbeginsel wordt losgelaten. Dat zie ik echter niet gebeuren, want die is gebaseerd op Europese wetgeving en aan een NEXIT zijn we volgens mij nog niet toe.

  Daarmee is innovatie echter niet van de baan, alleen zullen we moeten bewijzen dat reducties feitelijk worden gehaald. Dat kan door emissies realtime te gaan monitoren met sensoren. Daar zullen we vooral op moeten inzetten.

  1. Beste Groot: Een verstandig verhaal waar inhoudelijke kennis van zaken uitspreekt, echter wat betreft de innovatie daar zou ik met u ter zijner tijd graag eens uitgebreid over willen hebben want daarover heb ik mijn twijfels: Als je wilt bewijzen dat reducties feitelijk worden gehaald, denkt u dat te doen door emissies realtime te gaan monitoren met sensoren, daar komt nogal wat bij kijken maar dat weet u ook.
   Het systeem dient fraudebestendig en niet van buitenaf te manipuleren te zijn de waardes van de metingen dienen doorlopend vastgelegd te worden. En het systeem dient de goedkeuring te krijgen van de NVWA.

  1. De rechters in opdracht van diezelfde regering. Verkoopt wat makkelijker als je zelf de harde boodschap telkens niet hoeft te vertellen.

 4. Breukink; situatie nu vee /mest/grond gesloten kringloop. Zonder derogatie?, JB rijdt af en aan mest ophalen en vd Weg met kunstmest in de weer…hoezo kringloop?

 5. Tjeerd de Groot wil als de wiedeweerga naar kringloop landbouw…, goh, laten we daar nou net afscheid van gaan nemen met het verdwijnen van derogatie.

 6. Ik snap het probleem voor de boeren niet zo als er een halvering van de stikstof emmisie arme stal belooft is en het pakt anders uit bijv 25 % .
  Wat is dan het nadeel van de boer dan blijft er toch nog 25 % winst over tenminste als je een het hebt gedaan om het millieu .

  1. Breukink je hebt gelijk dat er dan nog 25% reductie overblijft maar de rechters hebben zich gebogen over de vraag geeft deze vloer/stal altijd onder alle omstandigheden 50% reductie daarop is het antwoord klip en klaar.

 7. Volgens de wetenschappers was het ok. Gek dat boeren en burgers de wetenschap de rug toekeren. De overheid moet de wetenschappers die gefaald hebben aanklagen. Tenzij ze er geen actieve herinneringen etc etc

  1. Als wetenschapper loop je tegenwoordig op eieren. De roverheid betaald en verwacht daarvoor de resultaten waar ze naar op zoek zijn. Levert de wetenschapper die resultaten niet dan kan deze volgend jaar zelf het onderzoeksgeld bij elkaar sprokkelen.

Beheer
WP Admin