Johannes Kramer (48) is sinds 2011 gedeputeerde van Provincie Fryslân. Hij heeft onder meer landbouw en agrofood in zijn portefeuille. Kramer is afkomstig uit de gelederen van de Friese Nationale Partij.<br /><em>Foto: Anne van der Woude</em> RundveeAchtergrond

‘Provincie is trots op Dairy Campus’

Provincie Fryslân investeerde fors in de komst van Dairy Campus naar Leeuwarden. Dat is niet voor niets. De melkveesector is direct en indirect goed voor 7% van de Friese werkgelegenheid

Dairy Campus moet de Cape Ca­na­veral worden van de Nederlandse zuivel. Dáár moeten zaken ontwikkeld worden die boeren in hun bedrijfsvoering kunnen gebruiken om de voorsprong die zij hebben te behouden en zo mogelijk uit te breiden. Johannes Kramer is trots op de vestiging van de Dairy Campus in zijn provincie, of zoals hij zelf zegt: ‘de melkveeprovincie bij uitstek.’

Zijn de Friese melkveehouders blij met de vestiging van Dairy Campus bij Leeuwarden?

“Ja, veel melkveehouders zijn er trots op. Je moet er niet aan denken dat een dergelijk groot kennisinstituut aan de Friese neus voorbijgaat. Maar aan de andere kant is het natuurlijk geen vanzelfsprekendheid dat alles in Fryslân gebeurt en moeten we ons goed bewust zijn van het feit dat we dit moeten delen met de rest van Nederland en wat mij betreft met Noordwest-Europa.”

Wat levert Dairy Campus op?

“Fryslân is een melkveeprovincie bij uitstek. Daar hangt heel veel werkgelegenheid mee samen, zowel op de boerenbedrijven als in de dienstverlenende en verwerkende industrie. In totaal zijn er ruim 15.000 arbeidsplaatsen in de sector, dit is bijna 7% van de Friese werkgelegenheid.”

bekijk de video over de vernieuwde Dairy Campus.

Hoeveel heeft de provincie in Dairy Campus geïnvesteerd?

“De regio heeft er €20 miljoen in gestoken. Daarvan bestond €15 miljoen uit REP-gelden (gelden gericht op versterken kansrijke sectoren en de ruimtelijk-economische structuur Noord-Nederland, red.). Zowel de provincie als gemeente Leeuwarden hebben elk nog eens €2,5 miljoen geïnvesteerd. Daarnaast heeft de provincie €800.000 geïnvesteerd in een onderdoorgang onder de Zwette. Alle partijen samen hebben €52,6 miljoen in Dairy Campus geïnvesteerd.”

Ondersteunt de provincie Dairy Campus ook met diensten?

“Nee, wel participeren wij in een stuurgroep en hebben wij ons netwerk en onze kennis aangeboden. Ook proberen we er samen met de gemeente Leeuwarden voor te zorgen dat het aan zijn grondbehoefte kan voldoen, al zijn wij daar niet verantwoordelijk voor.”

Dairy Campus wil groeien naar 350 hectare. Wat vinden nabijgelegen melkveebedrijven hiervan?

“Dit zorgt voor spanning in het gebied, maar er lopen nog geen rechtszaken. Dairy Campus heeft een grote grondbehoefte in een gebied waar ook andere grote melkveebedrijven zitten en waar ook nog eens stadsuitbreiding plaatsvindt. Laat duidelijk zijn dat Dairy Campus geen subsidie krijgt voor de verwerving van grond. In Nederland kennen we een vrije grondmarkt.

Heeft de provincie ook zelf gronden beschikbaar gesteld?

“Ja, wij hebben in het gebied destijds twee boerderijen gekocht in het kader van de aanleg van De Haak (nieuwe rijksweg om Leeuwarden, red. ). Een deel van deze gronden is aan Dairy Campus verkocht.”

Stelt de provincie als tegenprestatie voor haar ondersteuning ook harde eisen?

“Nee. Wel zijn er wederzijdse intenties en afspraken om waar mogelijk samen te werken aan de verdere opbouw van een sterk zuivelcluster, dat ook landelijke uitstraling heeft. Bij deze afspraken zijn ook het bedrijfsleven, de onderwijsinstellingen en de gemeenten Leeuwarden en Heerenveen betrokken. We hebben de wens neergelegd meer aandacht te besteden aan agrarisch natuurbeheer. Dat wordt nu opgepakt samen met het lectoraat Weidevogels van Van Hall Larenstein. Verder willen wij als provincie blijven faciliteren. Het is aan Dairy Campus zelf om voldoende onderzoeksopdrachten binnen te slepen.”