Foto: Canva AlgemeenNieuws

Omgevingsvergunning Mestverwerking Fryslân vernietigd

Bij het verlenen van een nieuwe omgevingsvergunning aan het bedrijf Mestverwerking Fryslân hebben Gedeputeerde Staten van Friesland niet de juiste geuremissienormen gehanteerd.

De in november 2019 in werking getreden ‘Beleidsregels geur Bedrijven Fryslân 2019’ hadden als uitgangspunt moeten dienen bij de beoordeling van de vergunning. Tot dat oordeel kwam de Raad van State afgelopen week.

In oktober 2020 heeft het college van Gedeputeerde Staten van Friesland aan het bedrijf Mestverwerking Fryslân een omgevingsvergunning verleend voor het veranderen van het bedrijf. Daarmee zou de mestverwerker de capaciteit kunnen uitbreiden van 100.000 ton naar 250.000 ton mest per jaar. Daarbij werd de verwerkingsmethode van mest aangepast en zou ook een luchtwasser worden geplaatst. Omwonenden vreesden voor geurhinder door de groei van het bedrijf en stapten daarom naar de rechter.

In 2021 failliet verklaard

Mestverwerking Fryslân is in augustus 2021 failliet verklaard. De bedrijven Vastgoed Wâlterswâld en Wâltersstrie hebben de inrichting en de exploitatie overgenomen en hebben in eerste instantie aangegeven de beroepsprocedure te willen voortzetten. Ook de curator van Mestverwerking Fryslân wilde de procedure voortzetten. Bij de zitting hebben deze partijen hun beroep echter ingetrokken.

De Raad van State beoordeelt het beroep van omwonenden waar het betrekking heeft op de gehanteerde geuremissienormen gegrond. Het besluit van GS van Friesland van oktober 2020 moeten worden vernietigd. Dit betekent dat GS opnieuw zal moeten beslissen op de aanvragen voor de omgevingsvergunning, rekening houdend met deze uitspraak.

Reacties

  1. Het bedrijf zorgde illegaal voor 6 keer zo veel geur als toegestaan volgens zijn vergunning en vroeg een nieuwe vergunning voor een aantal wijzigingen aan. Deze aanvraag moet worden getoetst aan de ten tijde van het vergunningsbesluit geldende regelgeving, dus ook aan het geurbeleid, maar daar voldeed het niet. GS van Fryslân probeerde de vergunning nog te redden door een paar dagen voor de zitting het eigen beleid nog aan te passen waardoor de nieuwe vergunning wel aan het beleid zou voldoen. De aanpassing van het beleid betekent echter dat een illegaal opererend bedrijf bij het aanvragen van een gewijzigde vergunning gunstiger af is dan een bedrijf dat zich wel aan de regels heeft gehouden. Dat kan natuurlijk niet en de Raad van State zet daar een dikke streep door.
    Vergelijk het met een boer die volgens zijn vergunning 100 dieren mag houden maar er 600 heeft. Als die dan aanvraagt om 300 dieren te houden zou de vergunningverlener daar vergunning voor geven omdat die beleidsregels heeft laten opstellen dat je moet vergelijken met de feitelijke situatie. Terwijl zijn collega die zich altijd netjes aan de 100 dieren had gehouden niet had mogen uitbreiden.

  2. Als we op deze wijze te werk gaan. Hoe kunnen we dan ooit tot een Kringloop landbouw komen, zonder hoge kosten te maken, die vermoedelijk niet terug te verdienen zijn? Ik zie het Ideaal van de beleidmakers stranden in veel rechtspraken, omdat De Haag doorgaans te veel zijn oren laat hangen richting Milieu en Snelheid, zodat er van doordachte wetgeving geen of nauwelijks sprake is en de burger in heel veel gevallen de goede bedoelingen van de overheid onder uit haalt via de rechter, die niet anders kan dan de wet letterlijk volgen.

Beheer
WP Admin