Foto: Joris Telders AlgemeenNieuws

Inkomen zeugenhouders zwaar in de min

Het gemiddelde inkomen uit het bedrijf van zeugenhouders komt in 2015 uit op €75.000 negatief per ondernemer. Melkveehouders zien hun inkomen halveren naar €20.000 per ondernemer. Dit blijkt uit de jaarlijkse inkomensraming van LEI Wageningen UR.

Glasgroentetelers kennen de sterkste inkomensstijging en komen met €274.000 uit op een historisch hoog niveau. Ook leghennenbedrijven en akkerbouwers zien een gunstige inkomensontwikkeling.

De verschillen zijn dit jaar opnieuw groot. Op 60% van de bedrijven ligt het inkomen uit het bedrijf tussen €15.000 negatief en €65.000 positief. 20% zit daar boven, maar tegelijkertijd is het inkomen van een op de vijf bedrijven lager dan €15.000 negatief.

Illustratie: LEI Wageningen UR

Illustratie: LEI Wageningen UR

 

Liquiditeitsproblemen in varkenshouderij

Volgens het LEI heeft bijna 80% van de varkensbedrijven in meer of minder mate liquiditeitsproblemen. De zeer lage biggenprijs zorgt voor een historisch dieptepunt in de zeugenhouderij. Vleesvarkenshouders hebben ook te maken met lagere varkensprijzen, maar voor deze bedrijven blijft het inkomen per ondernemer (onbetaalde arbeidsjaareenheid volgens het LEI) nog net positief door de gedaalde biggenprijzen en lagere voerkosten.

Herstel inkomen leghennenhouders

In 2015 toont het inkomen van leghennenhouders een sterk herstel, na twee minder goede jaren. Het inkomen komt uit op €102.000 per ondernemer. De afzetmarkt voor scharreleieren is verbeterd. Ook zorgde de grotere vraag naar eiproducten vanuit de Verenigde Staten door uitbraak van de vogelgriep voor hogere prijzen. Het inkomen van het gemiddelde vleeskuikenbedrijf daalt door hogere kosten van vooral huisvesting en afzet van pluimveemest. Het geraamde inkomensniveau van €90.000 ligt nog wel ruim boven het langjarig gemiddelde.

Inkomen melkveebedrijven halveert

Bij de melkveebedrijven is het inkomen gehalveerd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de 17% lagere melkprijs. De gemiddelde opbrengsten per bedrijf dalen minder sterk door een grotere melkproductie per bedrijf na afschaffing van de melkquotering.

Geitenhouderij en vleeskalveren

De prijs van geitenmelk ligt wel op een hoger niveau dan vorig jaar en verdere schaalvergroting zorgt dit jaar opnieuw voor een inkomensstijging op de geitenbedrijven. Het inkomen op bedrijven met vleeskalveren op contractbasis daalt licht naar €46.000.

Hogere opbrengstprijs aardappelen en uien

Het inkomen op akkerbouwbedrijven stijgt in 2015 door hogere opbrengstprijzen van meerdere gewassen. Met name de prijzen van consumptieaardappelen en uien zijn beduidend hoger dan in het vorige seizoen. Zetmeelaardappelbedrijven zien het inkomen wel dalen, vooral door lagere opbrengsten van hun tweede gewas suikerbieten, maar ook door de wijziging in de bedrijfstoeslagen.

Bloembollen- en vollegrondsgroentetelers boeren goed

In de vollegrondstuinbouw boeken zowel bloembollen- als vollegrondsgroentetelers het hoogste inkomensniveau van deze eeuw. Dit komt door hogere opbrengsten van tulpen en gestegen groenteprijzen door tekorten als gevolg van droogte elders in Europa.

Het inkomen van fruittelers herstelt zich door betere prijzen voor appels en peren in oogstjaar 2015. Boomkwekerijbedrijven zien hun inkomen dalen als gevolg van verdere daling van de export naar met name Duitsland.

Illustratie: LEI Wageningen UR

Illustratie: LEI Wageningen UR

 

Inkomen glasgroentetelers historisch hoog

Productieproblemen in andere landen en de daaruit voortkomende uitzonderlijke marktomstandigheden hebben ervoor gezorgd dat de opbrengstprijzen van glasgroenten in 2015 sterk zijn gestegen. In combinatie met lagere kosten voor energie stijgt het gemiddelde inkomen tot een voor de sector ongekend niveau. Snijbloemenbedrijven zien het inkomen licht dalen naar €103.000. Pot- en perkplantentelers zien het inkomen daarentegen stijgen met €25.000 door betere prijzen in combinatie met een grotere bedrijfsomvang.

Een overzicht van alle melkprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin