Foto: Jan Willem Schouten AlgemeenNieuws

Geen totaalbeeld insectenstand bekend

Na een recente wetenschappelijke publicatie over de afname van vliegende insecten in Duitsland, ontstond de vraag of deze trend ook in Nederland zichtbaar is. Dat is niet uit de beschikbare cijfers af te leiden.

Voor Nederland is er geen totaalbeeld voor alle (vliegende) insecten, maar er zijn wel betrouwbare metingen voor dagvlinders. Dit blijkt uit een notitie van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Nederlandse vlinderstand stabiel

Door het recente Duitse onderzoek werd een vergelijking gemaakt met de Nederlandse situatie. Dit is echter lastig, want er bestaan geen betrouwbare metingen voor alle Nederlandse insectengroepen. Wel is de gevoelige groep van dagvlinders en libellen onderzocht. De trend van deze groep in Nederland vertoont overeenkomst met de gevonden trend in Duitsland op het gegeven dat er sinds de jaren 90 een afname te zien is. Een verschil is dat de Nederlandse vlinderstand de laatste tien jaar stabiel blijft en er gaan iets meer soorten voor- dan achteruit.

Afname dagvlinders door meerdere factoren

Over de afname van de Nederlandse dagvlinders is bekend dat dit samenhangt met meerdere factoren als klimaatverandering, stikstofdepositie, landgebruiksverandering en landbouwintensiteit. Er kan echter niet op basis van deze gegevens worden gesteld dat de gehele groep van vliegende insecten in Nederland achteruitgang vertoont, aldus PBL.

Beheer
WP Admin