De gewasopbrenst is bepalend of ondernemers in de BES pilot meer of minder stikstof mogen gebruiken. - Foto: Michel Velderman RundveeNieuws

Extra bemestingsruimte met BES

In de BES-pilot gebruikten de deelnemers gemiddeld 78 kilo stikstof en 12 kilo fosfaat meer dan forfaitair. Gewasopbrengst is bepalend.

Vijf jaar deelname aan de Bedrijfs Eigen Stikstof (BES)-pilot door de Koeien & Kansenbedrijven leidde tot hogere aanvoer van stikstof en fosfaat ten opzichte van de generieke bemestingsnormen. Dat meldt het rapport ‘Resultaten BES 2015-2020.’

De deelnemers konden gemiddeld 78 kilo stikstof per ha meer aanvoeren. Tussen de grondsoorten zit verschil. Op klei kon gemiddeld 101 kilo stikstof per ha meer worden ingezet; op veengrond 49 kilo stikstof en op zand 55 kilo stikstof per ha.

Het toepassen van BES op de bedrijven in de afgelopen jaren leidde tot een gemiddeld extra fosfaataanvoer van 12 kilo per ha hectare ten opzichte van de generieke bemestingsnormen. Deze stijging deed zich vooral voor op de kleibedrijven (+23 kilo).

Bemestingsruimte per bedrijf

De pilotbedrijven kregen jaarlijks een bedrijfsspecifieke bemestingsruimte gebaseerd op dezelfde rekensystematiek als de generieke gebruiksnormen voor stikstof en fosfaat met dierlijke mest en kunstmest. Met dit verschil dat de gewasopbrengst van stikstof en fosfaat nu voor elk afzonderlijk bedrijf wordt bepaald en niet wordt gebaseerd op forfaits.

De pilotresultaten toonden geen negatieve effecten van BES op waterkwaliteit, biodiversiteit, bodemleven en duurzaamheid van de graszode. Extra aanvoer van organische stof kan zelfs gunstig zijn voor de koolstofvastlegging in de bodem. Een integrale analyse voor de melkvee- en akkerbouwsector samen wijst uit dat de emissie van broeikasgassen iets daalt vooral door lager kunstmestgebruik.

Meer of minder ruimte

Met BES krijgen veehouders met een hoge gewasopbrengst meer ruimte voor gebruik van dierlijke mest. Echter, ondernemers met een lage gewasopbrengst juist minder. Bij volledig sectorbrede toepassing houdt dit elkaar in evenwicht. Maar de ondernemers die met BES minder dierlijke mest mogen gebruiken dan generiek, kiezen hier niet voor. Dat was een keuze in de pilot. Bij een eventuele invoering in de praktijk zal die keuze er niet zijn.

Beheer
WP Admin