Een varkensstal in aanbouw met dagontmesting. – Foto: Bert Jansen VarkensNieuws

Eerste vergunning met doelvoorschriften in de maak

De provincie Gelderland is een eind op weg om de eerste omgevingsvergunning op basis van doelvoorschriften te verstrekken. De aanvrager wil een varkensstal met dagontmesting bouwen.

Provincie Gelderland gaat een omgevingsvergunning afgeven aan een varkenshouderij op basis van doelvoorschriften. Daarmee heeft de provincie een primeur. Volgens de woordvoerder van gedeputeerde Ans Mol is de verklaring van geen bedenkingen (VVGB) bijna af. Daarna kan de Gelderse omgevingsvergunning worden verleend. Binnenkort publiceert de betrokken gemeente de omgevingsvergunning inclusief de VVGB. Dat is in het gunstigste geval over twee weken.

Geen emissiefactor

Het gaat om een vergunning voor de bouw van een varkensstal met dagontmesting. Voor deze techniek is nog geen emissiefactor, zodat het onzeker is welke reductie precies wordt behaald. Dat is de reden dat de provincie de vergunning afgeeft. De emissie wordt continu gemeten. Ook komt er een plan van aanpak voor het geval de emissie boven het afgesproken plafond uitkomt.

Veehouder aan het roer

Zowel overheden als de landbouw zien vergunningverlening op basis van doelvoorschriften als de toekomst. Het zijn voorschriften met een norm. Als een grenswaarde bekend is, wordt een doelvoorschrift gebruikt. Zijn verder geen middelvoorschriften gesteld aan een vergunning, dan bepaalt de veehouder welke technieken of maatregelen hij gebruikt om aan die norm te voldoen, ter bescherming van het milieu. Het Innovatie Netwerk Landbouw en de Coalitie Vitale Varkenshouderij ondersteunen het verlenen van de omgevingsvergunning. Bij dit netwerk zijn alle provincies en de veehouderij betrokken.

Provincies willen graag aan de slag met vergunningverlening op basis van doelvoorschriften. In het programma Versnellingsaanpak Emissiearme Landbouw werken ze samen aan innovaties om emissies bij de bron aan te pakken. Die versnellingsaanpak begon met zes zogeheten zandprovincies: Limburg, Noord-Brabant, Gelderland, Utrecht, Overijssel en Drenthe, aangevuld met de veehouderijsectoren. Inmiddels doen alle twaalf provincies mee.

Volgens Marc Oudenhoven, gedeputeerde landbouw van de provincie Noord-Brabant, wordt doelsturing heel belangrijk. “Het zal op en af gaan, maar het is wel de manier voor een integrale aanpak van emissies op bedrijfs- en gebiedsniveau.”

Beheer
WP Admin