Foto: Fotostudio Wick Natzijl RundveeNieuws

Derogatie is €940 miljoen waard voor zuivelsector

Het mogelijk wegvallen van de derogatie kost de hele zuivelsector per saldo €940 miljoen.

Dat is het geval als er onvoldoende verwerkingscapaciteit is voor het extra mestoverschot dat dan ontstaat. Het gaat dan om de hele sector met melkveebedrijven, zuivelindustrie en toeleverende bedrijven. Als er wel voldoende verwerkingscapaciteit is, dan is de schade nog bijna een half miljard euro. Dat becijfert Wageningen Economic Research (voorheen LEI) in een rapport dat is opgesteld in opdracht van de Nederlandse Zuivelorganisatie NZO. Het rapport bleef nog onderbelicht in alle commotie over fosfaatrechten in de afgelopen weken. In een eerdere studie becijferde Wageningen UR alleen de extra kosten voor mestafzet al op circa €160 miljoen.

Veestapel 2013 belangrijk uitgangspunt

In de studie van Wageningen UR vormt de melkveestapel in 2013 een belangrijk uitgangspunt. Er is voor de primaire sector ook een doorrekening gemaakt voor 2015. Voor de situatie dat er geen derogatie is rekende Wageningen UR twee situaties door: een waarbij er voldoende mestverwerking is voor het extra overschot dat ontstaat omdat er minder dierlijke mest aangewend mag worden. En een waarbij er maar voor de helft van het extra overschot verwerkingscapaciteit is.

Inkomen zonder derogatie zou dalen naar €23.000

Voor een gemiddeld melkveebedrijf zou het inkomen uit normale bedrijfsvoering dalen van €32.000 met derogatie naar €23.000 zonder derogatie. De mestkosten stijgen dan met €9.000 per bedrijf inclusief €2.000 voor extra aankoop van kunstmest. Zonder voldoende mestverwerking daalt het inkomen nog harder, naar €13.000. Het inkomenseffect in 2015 is nog iets negatiever, omdat er inmiddels meer koeien zijn op het bedrijf en de intensiteit hoger is.

Het inkomenseffect in 2015 is nog iets negatiever, omdat er inmiddels meer koeien zijn op het bedrijf en de intensiteit hoger is.

Het saldo van alle melkveebedrijven daalt in 2015 in het scenario zonder derogatie met 9% van €2,8 miljard naar €2,6 miljard. Zonder voldoende mestverwerking is de daling 19% naar €2,3 miljard.

Het aantal melkkoeien zonder derogatie daalt met 2 tot 3% bij voldoende mestverwerking en met 5% bij onvoldoende mestverwerking.

Ook forse gevolgen voor andere sectoren

Ook ander sectoren ondervinden forse gevolgen. Het aantal dieren in de categorie overig rundvee daalt met 5 tot 10%. Een deel van deze dieren wordt ook gehouden op grond waarvoor een derogatie geldt. Ook het aantal varkens neemt af, met 1% bij voldoende mestverwerking en met 13% als er onvoldoende mestverwerking is.

Voor het hele zuivelcomplex daalt de netto toegevoegde waarde met 5% zonder derogatie. Dat komt neer op een bedrag van circa €450 miljoen. Bij onvoldoende mestverwerking neemt dat toe tot een daling van bijna 10 procent (€940 miljoen).

Werkgelegenheid in zuivel krimpt 7%

De werkgelegenheid in het hele zuivelcomplex krimpt met 7%, dat zijn bijna 10.000 voltijdsbanen vooral in de primaire sector. Bij onvoldoende mestverwerking is de daling van de werkgelegenheid het dubbele.

Beheer
WP Admin