Foto: Ronald Hissink RundveeNieuws

Brabanders willen andere aanpak fosfaatrechten

Een groep van 20 melkveehouders uit Noord-Brabant voorziet grote problemen voor hun bedrijf bij invoering van een fosfaatrechtenstelsel. Ze willen een andere aanpak van de gestegen fosfaatproductie omdat ze anders volledig zeggen vast te lopen.

De boeren hebben recent een nieuwe melkveestal gebouwd of nog in aanbouw volgens het systeem van Integraal duurzame stallen met subsidie van het ministerie van Economische Zaken. 6 van de 20 bedrijven hebben een zogenoemde beschikking Proefstalstatus voor het testen van een specifieke innovatie zoals een nieuwe emissiearme vloer, een nieuw dierenwelzijnsvriendelijk type huisvesting of een luchtwasser.

De nieuwe stallen zijn allen zeer diervriendelijk en voldoen aan de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV). De bedrijven passen overwegend beweiding toe. Over heel Nederland gaat het over honderden van zulke moderne melkveebedrijven, aldus de boeren in een oproep aan de politiek en regiegroep die zich nu buigt over invoering van fosfaatrechten.

Nog geen sprake van fosfaatrechten

De bouwplannen van de 20 bedrijven dateren van 2010-2013. Van een fosfaatrechtenstelsel was toen nog geen sprake. Wel was duidelijk dat de melkquotering in 2015 zou verdwijnen. Het vergunnings- en financieringstraject heeft 2 tot 5 jaar in beslag genomen. De bouw duurt gemiddeld 1 jaar. Het betreft het levenswerk van gezinsbedrijven met een gemiddelde bedrijfsomvang van 160 melkkoeien (spreiding tussen 120 en 240 melkkoeien).

Continuïteit bedrijven onder druk

Met het invoeren van een fosfaatrechtenstelsel komt de continuïteit van deze bedrijven onmiddellijk onder druk stellen de boeren vast. “Geld voor de aankoop van fosfaatrechten is niet voorzien en beschikbaar. Alle investeringsruimte is opgegaan aan diervriendelijke huisvesting en milieu-investeringen. Gemiddeld zullen bovengenoemde bedrijven 60-120 fosfaatrechten bij moeten kopen. Dat gaat afhankelijk van de prijs om €300.000 tot €600.000 per bedrijf en dat is onmogelijk”, stellen de boeren in de verklaring.

4 aanvullende maatregelen

Volgens de groep boeren is ‘een fosfaatrechtenstelsel is geen enkele garantie dat het goed komt met de vereiste grond- en oppervlaktewater kwaliteit’. Ze willen dat er rekening wordt gehouden met de export van mest in de discussie over het fosfaatplafond. Verder stellen ze 4 aanvullende maatregelen voor:

  1. In de regels voor grondgebonden melkveehouderij moet rekening gehouden worden met regionale kringlopen;
  2. verplichte deelname aan de Kringloopwijzer moet uitgebreid worden met bedrijfsspecifieke normen voor zowel fosfaat als stikstof;
  3. er moet een extra duurzaamheidslag komen voor moderniserende bedrijven voor dierwelzijn, beweiding, antibioticagebruik, landschappelijke inpassing , bodemkwaliteit, biodiversiteit met als voorwaarde economische haalbaarheid;
  4. Nitraatmonitoring per bedrijf zodat milieuprestaties van individuele bedrijven een op een in beeld komt.

De groep veehouders verzoekt zowel de regiegroep, de staatssecretaris van Economische Zaken en het parlement om met de voorstellen aan de slag te gaan.