AkkerbouwNieuws

Akkerbouw ontstemd over vergroeningseisen GLB

Den Haag – De akkerbouw is teleurgesteld over de uitwerking van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, die staatssecretaris Sharon Dijksma naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De vlas- en hennepsectoren zijn blij dat de teelt van deze gewassen meetelt voor de vergroening.

LTO-Akkerbouw en de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) zijn verbolgen dat Dijksma strengere vergroeningseisen oplegt aan de teelten in de open lucht, dan Brussel voorschrijft. Zo mogen Nederlandse akkerbouwers sloten en landschapselementen alleen meetellen als vergroeningsmaatregelen, als ze grenzen aan een akkerrand. Andere sloten en landschapselementen tellen niet mee.

LTO-voorzitter Albert Jan Maat: “Onze vakgroep Akkerbouw heeft zich ingezet om vanggewassen volledig opgenomen te krijgen in de vergroeningspakketten. In plaats van de mogelijkheden te benutten die Europa biedt, koerst Dijksma aan op meer beperkingen. Haar benadering staat haaks op de brief die ze eind vorig jaar naar de Tweede Kamer stuurde.”

Maat vindt dat vergroening nooit mag leiden tot braaklegging van kostbare landbouwgrond. Hij krijgt daarin steun van VVD-woordvoerder Helma Lodders, die de staatssecretaris oproept Nederlandse boeren dezelfde mogelijkheden te geven als andere Europese boeren.

Het NAJK vindt dat Dijksma te weinig mogelijkheden van de long list met vergroeningsmaatregelen van de Europese Commissie overgenomen heeft. De jonge boeren zijn teleurgesteld dat landschapselementen en vanggewassen slechts beperkt worden toegestaan als vergroeningsmaatregel. “Vanggewassen leveren een substantiële bijdrage aan de biodiversiteit en zijn van grote toegevoegde waarde voor verbetering van de Nederlandse bodem- en waterkwaliteit. Bovendien is de toepasbaarheid en controleerbaarheid van deze optie relatief eenvoudig”, vindt NAJK-akkerbouwvoorman Eric Pelleboer.

Hij vreest ook dat boeren landschapselementen zullen vervangen voor vergroeningsmaatregelen die wel geaccepteerd worden. “Dat is niet wenselijk en niet uit te leggen”, aldus Pelleboer.

Voorzitter Jaap Haanstra van LTO-Akkerbouw vreest dat akkerbouwers door de eisen van Dijksma meer dan 5 procent van hun areaal niet kunnen benutten voor commerciële gewassen, vanwege de wegingsfactoren van de vergroeningsgewassen. “Dijksma heeft gewinkeld in de long list van Brussel. Waarom heeft ze de vergroeningsmaatregelen van Brussel niet onverkort overgenomen? Het is een zeer gevoelig punt voor de akkerbouwers dat ze dure landbouwgrond niet optimaal kunnen gebruiken. Het betekent een enorme kapitaalsvernietiging.”

Dijksma moet de invulling van het GLB uiterlijk 1 augustus hebben ingediend in Brussel. Haanstra: “We rekenen er op dat de Tweede Kamer er voor zorgt dat de Nederlandse akkerbouw geen strengere eisen krijgt opgelegd dan Brussel voorschrijft.”

Ook NAV-voorzitter Teun de Jong is teleurgesteld dat sloten en landschapselementen alleen meetellen als ze aan een akkerrand grenzen. “In Duitsland tellen alle sloten en landschapselementen mee. Waarom kan dat dan niet in Nederland?”

De Jong is wel blij dat op het EFA-areaal ook eiwit- en vezelgewassen geteeld mogen worden. Maar vanggewassen tellen alleen mee als ze na vlas of hennep worden verbouwd. De Jong: “Wat ons betreft hadden ook vanggewassen na andere gewassen, zoals graan, bollen of pootaardappelen, onder de vergroeningseis moeten vallen. Brussel staat dat ook toe. En we vinden het jammer dat erwten en sojabonen niet onder de eiwitgewassen vallen.”

Zowel LTO-Akkerbouw als de NAV ergert zich er aan dat de vergroeningseisen alleen gelden voor de akkerbouw. De Jong: “Andere sectoren vallen er buiten. Voor de melkveehouderij geldt alleen de eis dat er een bepaalde invulling is met blijvend grasland. Die eis geldt voor de hele sector in alle lidstaten. De vergroening in de akkerbouw moet per bedrijf worden ingevuld. En die kan ook nog eens per lidstaat verschillen.”

VlasenHennep is Dijksma erkentelijk dat de teelt van vlas en hennep bijdragen aan de vergroeningseis. Voorzitter Watze van der Zee van de brancheorganisatie voor de vlas- en hennepsectoren vindt de omrekenfactor van 0,3 wel aan de magere kant. “Zeker als je dat afzet tegen de factor 0,7 die geldt voor veldbonen.”

Een vanggewas is voor de telers van vlas en hennep geen probleem, zegt Van der Zee. “Die zaai je in het voorjaar in als ondervrucht onder de vlas of hennep. Als je daar graszaad voor gebruikt, heb je het jaar daarop ook nog een gewas dat je commercieel kunt vermarkten.”