'Zet 2 koeien op 1 hectare om milieuprobleem te tackelen' - Foto: Reina de Vries RundveeOpinie

‘Zet 2 koeien op 1 hectare om milieuprobleem te tackelen’

Boeren in heel Nederland zijn boos omdat het kabinet niet tijdig maatregelen nam – waarmee de EU akkoord ging – om de groei van de melkveestapel in te perken. Die boosheid van boeren is terecht, zegt Jeroom Remmers van Milieudefensie.

Terecht, want een zwalkend beleid brengt de boeren en het milieu ernstig in de problemen. In 3 jaar tijd is de melkproductie met 20% gegroeid. De regering besloot immers om het melkquotum los te laten, onder het VVD-motto: ruimte voor de ondernemer. Dat zorgde voor een enorme groei van het aantal koeien en voor veel meer mest en andere vervuiling. 20% meer melkvee veroorzaakt maar liefst 3 megaton extra uitstoot van broeikasgassen, meldt Wageningen UR in haar laatste sectorrapportage zuivel.

Dweilen met de kraan open

Aan de andere kant bouwt de overheid, met een slordige €4,5 miljard aan belastinggeld, een windpark op zee om 1,25 megaton broeikasgas te besparen. Een duur en weinig effectief geval van dweilen met de kraan open als je 3 megaton extra produceert met de groei van onze veestapel. Duurzaam beleid blijft uit. Liever plakt deze regering dure pleisters om de pijn wat te verzachten, de ene keer voor boeren, dan weer het voor het milieu.

Koehandel met mest leidt tot meer mest

Juist een krimp van 20% van de melkveestapel is nodig als we kijken naar de CO2-uitstoot en het mestoverschot van Nederland. Die mening lijkt de Europese Commissie nu ook te hebben. Brussel zette onlangs een streep door de Nederlandse oplossing van het mestoverschot: verhandelbare fosfaatrechten voor koeien. Bij verhandelbare fosfaatrechten kunnen boeren die met hun bedrijf te veel mest produceren, rechten kopen bij andere boeren die nog niet te veel mest produceren. Deze koehandel met mest leidt tot meer megastallen, schaalvergroting en jawel, dus weer meer mest.

Halfslachtige noodoplossingen voor CO2-uitstoot

Het kabinet besloot recent om €150 miljoen subsidie te geven voor vergisting van koeienmest om de uitstoot van broeikasgassen ‘aan te pakken’. Weer een voorbeeld van een halfslachtige en dure ‘noodoplossing’ om de groei van de CO2-uitstoot een beetje te beteugelen. De ene subsidiemaatregel moet de schade van een vorig besluit inperken. Allemaal het gevolg van ontbreken van een duurzame visie op onze landbouw.

Duurzaam beleid: 20% minder melkvee

Om broeikasgassen en meststoffen uit de veehouderij omlaag te krijgen, moet Nederland het aantal koeien koppelen aan de hoeveelheid beschikbare landbouwgrond. Dat komt grofweg neer op 2 koeien inclusief jongvee per hectare. Zo’n beleid leidt tot 20% minder melkvee. Melkveehouders met meer dan twee koeien per hectare moeten dan ofwel minder koeien houden, ofwel meer grond aankopen of pachten. In beide gevallen neemt hun mestoverschot af en worden ze grondgebonden. Dat zorgt voor meer koeien in de wei en meer mogelijkheden om eigen krachtvoer te produceren. Daardoor is minder soja uit Zuid-Amerika nodig, waarvoor bossen gekapt worden.

10% minder ammoniakuitstoot

20% minder koeien betekent een grote besparing op broeikasgassen. De hoeveelheid ammoniak in Nederland zal hierdoor met bijna 10% afnemen, wat een zegen is voor de biodiversiteit, zoals bijvoorbeeld voor de heidegebieden die al bijna helemaal zijn verdwenen. De broeikasgasafname bij krimp van de melkveestapel met 3,3 megaton komt overeen met 405 windmolens in zee, genoeg om 4 miljoen mensen van groene stroom te voorzien. En 17 miljoen kilo minder fosfaat, zo’n 50.000 vrachtauto’s mest – een rij van 500 kilometer – zorgt voor veel minder drinkwatervervuiling en schoner, helder oppervlaktewater. Dat zet pas zoden aan de dijk voor ons milieu. Hopelijk gaat de EU-commissie het kabinet nu dwingen tot grondgebondenheid, want zowel de sector als het kabinet hebben laten zien niet tot effectieve oplossingen te komen.

Jeroom Remmers is inhoudelijk medewerker voedsel van Milieudefensie.

Beheer
WP Admin