De beoogde bewindslieden Femke Wiersma en Jean Rummenie tijdens de eerste hoorzitting van kandidaat-bewindspersonen, maandag 24 juni. – Foto: ANP AlgemeenNieuws

Wiersma wil meer mestruimte door aanpassing NV-gebieden

Beoogd landbouwminster Femke Wiersma hoopt volgend jaar de druk op de mestmarkt te kunnen verlagen door plaatsingsruimte te vinden in de nu aangewezen nutriënten verontreinigde gebieden (NV-gebieden) waar de normen gehaald of bijna gehaald worden. Dat zei ze tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer.

Wiersma zal in de eerste plaats inzetten op heronderhandelingen in Brussel over een nieuwe derogatie. De BBB’er wil investeren in de relaties in Brussel om zo ruimte te krijgen. Over een alternatief voor het geval de onderhandelingen in Brussel niet leiden tot een nieuwe derogatie, wil Wiersma in reactie op vragen van Laura Bromet (GroenLinks-PvdA) nog niet spreken. Wiersma noemt dat een ‘als-danvraag’, waar ze nu niet op wil vooruitlopen.

Beoordeling mestcrisisplan Adema

Als later VVD’er Thom van Campen vraagt hoe Wiersma kijkt naar het mestcrisisplan van demissionair landbouwminister Piet Adema, zegt de beoogd minister dat ze het plan inhoudelijk nog onvoldoende kent om daarop te reageren. Wel benadrukt ze dat ze eerst inzicht wil hebben in het effect van het lopende beleid, zoals de LBV- en LBV-plus-regelingen, voordat verdergaand beleid wordt ingezet. Wiersma erkent dat het onverstandig is om alles op één paard te wedden. Ze wil daarom wel andere maatregelen, zoals het snel toelaten van renure als kunstmestvervanger en het aanpassen van de NV-gebieden waar de waternormen voldoen of bijna worden voldaan. Adema zei eerder dat deze aanwijzing vastligt voor de lopende periode van de derogatiebeschikking en het zevende actieprogramma nitraatrichtlijn, dat tot en met 2025 loopt.

GVE-norm is ‘niet de beste methode’

Wiersma, die zich eerder als belangenbehartiger inzette voor grondgebonden boeren, blijft voorstander van grondgebonden melkveehouderij. Het invoeren van de GVE-norm per hectare is volgens haar niet de beste methode, omdat ze graag de mogelijkheid voor samenwerking tussen veehouders en akkerbouwers om zo grondgebonden te worden, wil behouden.

De mestproblematiek en legalisatie van de PAS-melders hebben de hoogste prioriteit voor de Friezin die volgende week het ministerschap verwacht over te nemen van demissionair landbouwminister Piet Adema. Ze wil dit realiseren door een rekenkundige, juridisch geborgde ondergrens in te stellen voor de stikstofdepositie, waardoor de PAS-melders na jaren van onzekerheid in een keer gelegaliseerd kunnen worden. Het kabinet ziet dit als tussenoplossing, omdat op termijn het stikstofbeleid niet meer gericht moet zijn op depositie, maar op emissies uit de bedrijven. Op die manier kunnen boeren zelf direct invloed uitoefenen op hun uitstoot. De andere werkwijze zegt overigens niet dat er niet gereduceerd moet worden. Ook dan zal de stikstofemissie moeten verminderen, zegt Wiersma.

Het roer gaat echt om

Natuurbeleid op de schop

Beoogd staatssecretaris Jean Rummenie van Visserij, Voedselzekerheid en Natuur zie tijdens de hoorzitting dat het natuurbeleid op de schop gaat. Het huidige beleid is volgens hem te eenzijdig gericht op stikstof. Hij wil het beleid meer richten op de totale stand van de natuur. Hiervoor is volgens hem wel een nulmeting nodig. “Het roer gaat echt om”, zegt Rummenie, die er wel aan toevoegt dat Nederland wel gebonden is aan de afspraken die zijn gemaakt. Wiersma zegt dat stikstof daarbij wel een belangrijke rol speelt, maar hij verwacht de emissies met innovaties heel sterk te kunnen verminderen.

Transitiefonds

Tweede Kamerleden van de beoogde oppositie zijn kritisch over het schrappen van het transitiefonds door het nieuwe kabinet. Volgens Wiersma was het Transitiefonds een schijnzekerheid voor de lange termijn. Dat blijkt volgens haar nu al omdat het nieuwe kabinet het fonds niet door laat gaan. Volgens Wiersma is de afname van het beschikbare budget voor de landbouw beperkt, omdat structureel geld wordt gereserveerd voor agrarisch natuurbeheer en innovaties. Het transitiefonds was volgens haar voor een groot deel bestemd voor stoppers, terwijl het nieuwe kabinet liever geld uitgeeft aan de blijvers, aldus Wiersma. Dat desondanks keuzes gemaakt zullen moeten worden in het Nationaal Programma Landelijk Gebied bevestigt Wiersma. De politica zegt dit komende zomer te gaan doen in het kabinet, bij het schrijven van het regeerakkoord. Het nieuw kabinet Schoof, waar Wiersma en Rummenie deel van gaan uitmaken, wordt op 2 juli beëdigd.

Reacties

  1. Wat ook helpt om mestruimte terug te krijgen is: de bufferzones wel mee laten tellen voor de mestruimte, maar niet bemesten. Er komt dan net zoveel mest op het perceel als voor het instellen van de bufferzones, alleen de verdeling is anders.

Beheer
WP Admin