AlgemeenAchtergrond

Verruiming en verdieping Westerschelde mag doorgaan

De verruiming en verdieping van de Westerschelde gaan definitief door.

Dat heeft de Raad van State bepaald door bezwaren tegen het tracébesluit en drie uitvoeringsvergunning ongegrond te verklaren.

De Belgische eigenaar van de Hedwigepolder maakte bezwaar tegen zowel het tracébesluit als tegen de vergunning om te ontgronden. Hij vreest vooral dat zijn haventje bij de Hedwigepolder zal dichtslibben. Ook zou het slib de natuurwaarden van het ‘Verdronken Land van Saeftinghe’ aantasten. De Vereniging van Zandwinners en een boer uit Oudelande maakten bezwaar tegen het tracébesluit. Ook de boer vreest voor aantasting van het natuurgebied.

De Raad van State oordeelt echter dat de gevolgen van de verruiming en de verdieping van de Westerschelde voor het beschermde natuurgebied niet zo groot zullen zijn. De Raad baseert zich daarbij op een onderzoek in het kader van de Natuurbeschermingswetvergunning.

Op 28 juli 2009 oordeelde de Raad in een voorlopige uitspraak dat in afwachting van de uitspraak in de hoofdzaak niet kon worden gestart met het verruimen en verdiepen van de vaargeul. De bezwaren die de milieuorganisaties Zeeuwse Milieufederatie, de Vogelbescherming, de stichting Het Zeeuwse Landschap en de Vereniging Natuurmonumenten in die procedure hadden aangevoerd, waren daar toen aanleiding toe. Al deze milieuorganisaties hebben in december hun beroepen ingetrokken. Daardoor viel een groot aantal bezwaren weg.

Er zijn nu geen juridische belemmeringen meer voor het kabinet om de vaargeul van de Westerschelde te verruimen en te verdiepen. Het gaat om het gehele traject dat in Nederland ligt en zich uitstrekt over 66 kilometer. Het traject begint bij de Belgisch/Nederlandse grens en eindigt in de buurt van Vlissingen.

Beheer
WP Admin