Foto: Anton Dingemanse AkkerbouwFoto

Veldleeuwerikdag over integrated farm management

Stichting Veldleeuwerik hield op proefboerderij Rusthoeve in Colijnsplaat een partnerdag voor de leden in het Zuidwesten. Het centrale thema was integrated farm management (IFM). Zaadbedrijf Limagrain, coöperatie CZAV en Koopmans meelfabrieken gaven daarover hun visie en hoe zijzelf daarin participeren.

Japanse haver is een van de mogelijke groenbemesters. Omdat wilde haver in Nederland nauwelijks voorkomt, vindt de zaadteelt van Japanse haver juist in Nederland plaats.

Een van de gewassen waar Veldleeuwerik zich op gaat richten, is wintertarwe. Door het toepassen van bodemverbeteraars en plantversterkers kan het aantal spuitbeurten misschien omlaag. Hier staat een groep bij de klassieker van Limagrain: het ras Residence.

Met de verwerking van 80.000 ton tarwe is Koopmans meelfabrieken een belangrijke afnemer van tarwe. 15.000 ton hiervan wordt duurzaam geteeld. Onder andere onder de specificaties van Veldleeuwerik. Koopmans streeft ernaar om onder het concept Kiem de specifieke kwaliteit per regio in hun producten tot uiting te laten komen. Een kwaliteitseis voor baktarwe is algemeen. De tarwe moet een minimaal eiwitgehalte van 11% hebben.

Een vlinder en twee honingbijen zijn op de nectar afgekomen.

In een bodemverdichtingsproef is het verschil in ontwikkeling van gele mosterd goed te zien. Links is vastgereden, rechts niet.

Bij de presentatie van Limagrain kwam naar voren dat stichting Veldleeuwerik en het ministerie van LNV veel overeenkomstige doelstellingen hebben, zoals verminderen van emissies, klimaatneutraal boeren en bevorderen van de biodiversiteit. Een akkerrand met bloemen, zoals op de foto, kan daar een bijdrage aan leveren.

Ook de groenbemester wordt een speerpunt in het Veldleeuwerikconcept. Benadrukt wordt dat een groenbemester moet worden beschouwd als hoofdteelt. Met de keuze van het mengsel kan al rekening worden gehouden met de volgvrucht.

Ook klassieke mest- en verbeterstoffen, zoals koemest, compost, gips, kalk, geitenmest en betafert, kregen aandacht. Uit een meerjarige proef is enkele jaren gebleken dat met name koemest met stro langdurig een bijdrage levert aan de kwaliteit van de bodem.

Er is een flink aantal bodemverbeteraars en plantversterkers op de markt. Lein de Visser van CZAV licht toe wat deze middelen voor bodem en plant kunnen betekenen.

In kleine groepen krijgen deelnemers uitleg over bodemverbeteraars en verschillende groenbemesters. - Foto s: Anton Dingemanse

Beheer
WP Admin