AlgemeenNieuws

Uitstoot ammoniak in 2014 gestegen

Bilthoven – De uitstoot van ammoniak uit de landbouw is vorig jaar met 5 kiloton gestegen ten opzichte van 2013. Dat blijkt uit de voorlopige cijfers van de emissieregistratie over 2014 van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

De groeiende uitstoot wordt toegeschreven aan de groei van de melkveestapel en het hoge mineralengehalte van ruwvoer. Als gevolg daarvan waren uitscheiding van stikstof in mest hoger, waardoor ook de ammoniakemissie toenam. De totale ammoniakemissie  wordt geschat op 138,1 kiloton in 2014. Daarmee overschrijdt Nederland het nationale emissieplafond van 128 kiloton.

Minder uitstoot van stikstofoxiden

De totale uitstoot van stikstofoxiden daalde in 2014 met ongeveer 20 kiloton tot 220 kiloton, vooral als gevolg van  aanscherpte emissie-eisen aan auto’s en vrachtwagens. Ook een lager aardgasverbruik (door het warme weer) droeg daaraan bij.

Met emissiebeperkende maatregelen voor de huisvesting en bij het uitrijden van mest brengt Nederland de uitstoot van stikstof uit de veehouderij omlaag. Begin dit jaar werden de berekeningen voor de ammoniakuitstoot gecorrigeerd, omdat er betere methoden waren om de uitstoot te berekenen. Dat leidde er toe dat de berekende uitstoot hoger werd dan in het verleden.

Huisvestingseisen zijn aangescherpt

Per 1 augustus van dit jaar zijn de emissie-eisen voor huisvesting aangescherpt. Dit is gebeurd om te kunnen blijven voldoen aan het emissieplafond. In de toekomst wordt het plafond naar beneden bijgesteld. In Europa wordt gesproken over een nieuw emissieplafond voor alle lidstaten. Voor ammoniak zou dat voor Nederland betekenen dat vanaf 2030 de uitstoot moet worden beperkt tot maximaal 107 kiloton. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft eerder dit jaar al gewaarschuwd dat met het huidige beleid die doelstelling mogelijk niet wordt bereikt.

Lees alles over het stikstofbeleid in dit dossier. En Gezond koeien voeren met minder eiwit: hoe doe je dat? Kijk gratis het webinar hierover terug

Beheer
WP Admin