AkkerbouwOpinie

Tijd voor nieuw elan

Ook voor de akkerbouw geldt het spreekwoord: alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. Tijd om samen de schouders eronder te zetten in 2014.

Het zijn turbulente tijden. Tegen de achtergrond van de economische crisis staat de akkerbouw er relatief goed voor. De bedrijven in de akkerbouw zijn volop in beweging.

Enige jaren geleden is de akkerbouw door een toenmalig kabinet benoemd tot topsector Agri en Food. Een mooi initiatief, waar je dan veel van mag verwachten. Maar blijkt de waardering van topsector ook in de praktijk? Als we de ontwikkelingen van de afgelopen jaren vanuit een helicopterview in ogenschouw nemen, vallen een paar zaken op.

Het ministerie van landbouw is gedegradeerd tot een staatssecretariaat op EZ. De productschappen zijn verdwenen. Belangenbehartiger LTO is verdeeld in drie regio’s en sectoren, met daarnaast de akkerbouwvakbond. Er is weliswaar een topsector Agri en Food, maar in de profilering en daadkracht komt deze vooral tot uiting in de melkveehouderij.

Al met al is meer afgebroken en verdwenen dan opgebouwd en vernieuwd. Dit terwijl de akkerbouw, als je kijkt naar de individuele bedrijven, juist floreert. Er wordt ondernomen, bedrijven groeien. Er is ook maatschappelijke waardering. Zo bleek najaar 2013 uit een onderzoek dat de agrifoodsector positief scoort qua maatschappelijke waardering. De sector akkerbouw scoort daarbij zelfs het hoogst!

Tijd voor nieuw elan, er is genoeg afgebroken. Je kunt stellen dat bedrijven zich ook zonder al deze zaken ontwikkelen, mogelijk zelfs sneller. Maar hier geldt het spreekwoord: alleen ga je sneller, maar samen kom je verder.

Elk bedrijf, en daardoor elke sector, moet zich van tijd tot tijd aanpassen en vernieuwen. Bestaande instituten moeten soms verdwijnen, of opnieuw hun waarde bewijzen of formuleren. Daar is niets mis mee; het versterkt het bedrijf en de sector.

2014 moet wat mij betreft het jaar worden van opbouw, kracht benutten en van de positieve punten in de sector. Laten we de handen ineenslaan en de positieve flow bij veel bedrijven in de sector én de maatschappelijke waardering benutten.

Het organiseren van de Week van de Akkerbouw in 2013 was al een eerste mooie actie. In andere sectoren zien we ook de eerste lichtpuntjes van vernieuwing en kracht. Zo werd onlangs bekend dat in de melkveehouderij een nieuw landelijk collectief is opgericht, dat verantwoordelijkheid gaat nemen voor collectieve zaken als innovatie, kennis, keten.

Het zou een goede zaak zijn om de factor ‘samen’ ook in de akkerbouw op een nieuwe manier vorm te geven. Uiteraard niet terug naar vroeger en deelname verplicht stellen. Nee, juist samen organiseren op basis van kracht. Dus: meerwaarde leveren voor de sector en voor de bedrijven die meedoen.

Verdeeldheid kost alleen maar geld en energie. Bij dezen zou ik begin 2014 de oproep willen plaatsen om samen op te trekken, leiderschap te tonen. Dit kan wellicht starten door met alles en iedereen die zich bezighoudt met de belangenbehartiging van de akkerbouw, één organisatie te vormen, met leiders met daadkracht, en … aan de slag! De tijd is er rijp voor, en het vergroot de kansen.

Beheer
WP Admin