Foto: Ton Kastermans Fotografie AlgemeenNieuws

Sovon: weidevogelstand stabiel in reservaten

De populaties van zes soorten boerenlandvogels hebben zich de afgelopen tien jaar hersteld in speciaal ingerichte reservaten.

Dergelijke gebieden zijn vaak in handen van natuurorganisaties en speciaal ingericht voor behoud van weidevogels. Het gaat om de zes soorten: slobeend, kuifeend, scholekster, kievit, grutto en tureluur. Dat concludeert Sovon op basis van de gecombineerde trend die is afgeleid uit herhaalde tellingen van territoria in het broedseizoen. Sinds 2009 is de stand van bovengenoemde zes soorten in die gebieden stabiel gebleven.

Extra maatregelen

Ook keek Sovon naar graslanden met agrarisch natuurbeheer en naar regulier boerenland. Volgens de vogelonderzoekers is de gemiddelde trend van weidevogels in graslanden met agrarisch natuurbeheer bijna net zo sterk afgenomen als in regulier boerenland de afgelopen tien jaar. Alleen de scholekster doet het beter in beheerd gebied. Om dat te verbeteren, is een paar jaar geleden het subsidiestelsel ANLb in het leven geroepen. Volgens Sovon is het nu nog te vroeg om te beoordelen in hoeverre de extra maatregelen onder dit subsidieprogramma bijdragen aan de populaties boerenlandvogels.

Beheer
WP Admin