Amerikaans vleesvee.<em><br />Foto: Henk Riswick</em> AlgemeenNieuws

SER: TTIP brengt rede in debat tussen VS en EU

Handelsverdrag TTIP kan EU en VS helpen beleid te baseren op een rationeler debat, zegt althans een SER-advies.

Het handelsverdrag tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie kan beide handelsblokken helpen het beleid te stoelen op een meer rationeel debat. Dat stelt de Sociaal-Economische Raad in een 140 pagina’s tellend advies over TTIP aan minister Liliane Ploumen (Buitenlandse Handel).

‘Handelsafspraken kunnen helpen tegen conflicten’

In het hoofdstuk over afspraken op gebied van planten- en diergezondheid stelt de SER dat nieuwe handelsafspraken een oplossing kunnen bieden voor verschillende ‘conflicten’.  De SER noemt de Amerikaanse handelsblokkade op veel dierlijke producten, in verband met de angst voor dierziekten.

Hormoonvlees en dierziektenstandaarden

De VS stellen veel strengere eisen dan op grond van de standaarden van de internationale dierziektenwaakhond OIE nodig zou zijn. Aan de andere kant weert de Europese Unie zogenoemd hormoonvlees. “De VS en Europa leggen op dit moment als het gaat om agrarische producten en de volksgezondheid uiteenlopende accenten”, constateert de SER.  “TTIP biedt de mogelijkheid om knelpunten aan te pakken. Succes is echter niet verzekerd.”

De Sociaal Economische Raad zegt dat voor de agrarische sector per deelsector moet worden gekeken naar de gevolgen en de daarbij horende passende maatregelen. Als verlaging van de invoertarieven een ondermijning van de Europese dierenwelzijnsstandaarden tot gevolg hebben, moeten daar maatregelen worden getroffen, vindt de SER. Dat kan bij voorbeeld in de vorm van tariefquota, waardoor niet alle producten vanuit de VS tegen een nultarief kunnen worden ingevoerd.

Zorgen pluimveehouderij en varkenshouderij

Vooral in de pluimveehouderij en de varkenshouderij zijn er zorgen over de invoer van producten met een lagere dierenwelzijnsstandaard.  “Zolang de EU geen welzijnseisen kan stellen aan de import uit landen van buiten de EU en consumenten zich laten leiden door de laagste kosten, is er geen gelijk speelveld (…)”, aldus de SER. De Europese Unie is vanwege internationale handelsregels beperkt in de eisen die aan producten kunnen worden opgelegd.  De regels bieden ruimte om op grond van de ‘publieke moraal’ producten tegen te houden, zegt minister Liliane Ploumen (Buitenlandse Handel).

Beheer
WP Admin