AlgemeenOpinie

Restuaratieovereenkomst monumentenpand handig hulpmiddel

Voor monumentenpanden – waaronder veel historische boerderijen – bestaan extra aftrekmogelijkheden. Uit een recente uitspraak van de rechtbank Den Haag blijkt dat het handig is om gebruik te maken van een aparte restuaratieovereenkomst. Een (hogere) aftrek komt zo met minder discussie binnen bereik.

Onderhoud aan monumentenpanden is veelal kostbaarder dan onderhoud aan gewone woningen. Om panden van cultuurhistorisch belang in stand te houden, draagt de fiscus daarom een steentje bij via een (voorwaardelijke) aftrek van onderhoudskosten. Als u overweegt een monumentenpand te kopen dat een grote opknapbeurt behoeft, verdient het aanbeveling om bij een adviseur te rade te gaan of en zo ja, in welke mate u recht hebt op aftrek van onderhoudskosten. Een restauratieovereenkomst als afzonderlijke overeenkomst naast een koopovereenkomst en een aanneemovereenkomst kan een heel wel bruikbaar hulpmiddel zijn om de aftrek van onderhoudskosten te kunnen effectueren. Het is beslist niet zo dat op voorhand dan sprake zal zijn van niet-aftrekbare bronkosten (zoals kosten van aanschaf of kosten van verbetering). Ook is relevant welke partij (koper of verkoper) de onderhoudskosten voor zijn rekening neemt. Dit komt duidelijk naar voren voren in de uitspraak van Rechtbank Den Haag, 31 augustus 2011, nummers 10/751 en 11/6728.

Let op: in de op Prinsjesdag gepresenteerde wetsvoorstel Geefwet bevat een inperking van uitgaven voor monumentenpanden. Eigenaren van monumentenpanden kunnen momenteel vaste eigenaarslasten in de inkomstenbelasting aftrekken. Deze aftrek en afschrijvingen worden afgeschaft en de aftrek voor kosten voor onderhoud aan een rijksmonumentenpand wordt gemaximeerd tot 80% van de onderhoudskosten. De drempelbedragen voor deze aftrekpost zullen echter vervallen. Voor onderhoudskosten waartoe voor 1 januari 2012 reeds onherroepelijke verplichtingen zijn aangegaan, is een overgangsregeling getroffen.

Beheer
WP Admin