Het bedrijf kreeg in 2012 een natuurvergunning voor het houden van 200 melk- en kalfkoeien en 140 stuks jongvee. – Foto: Herbert Wiggerman RundveeNieuws

Rechter kent alsnog fosfaatrecht toe aan melkveehouder

De rechter heeft een melkveehouder alsnog fosfaatrecht toegekend voor de vergunde bedrijfsomvang. Volgens het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) pakte het stelsel van fosfaatrechten in dit geval zo oneerlijk uit dat er sprake was van een individuele en buitensporige last.

De veehouder had al sinds 2002 plannen het bedrijf te verplaatsen. Op de bestaande locatie was uitbreiding niet mogelijk als gevolg van de herinrichting en natuurontwikkeling van een nabijgelegen natuurgebied. In 2009 werden de plannen concreet gemaakt, op een akkerbouwbedrijf met een omvang van 63 hectare grond.

Om daar een nieuwe melkveehouderij te realiseren, werd in 2009 bij de gemeente een verzoek ingediend om de bestemming te wijzigen. Het bedrijf kreeg in 2012 een natuurvergunning voor het houden van 200 melk- en kalfkoeien en 140 stuks jongvee. Uiteindelijk begon de nieuwbouw van de stal in oktober 2014, de stal werd opgeleverd in juni 2015, vlak voor de peildatum van 2 juli voor de bepaling van het fosfaatrecht. De veehouder had toen de stal lang niet vol staan met 91 melk- en kalfkoeien en 109 stuks jongvee.

Verschillende rapporten en deskundigen hebben de rechter ervan overtuigd dat de veehouder onomkeerbare investeringsverplichtingen heeft gedaan en dat de omvang van het nieuwe bedrijf nog niet kon zijn gerealiseerd op de peildatum. Het toegekende fosfaatrecht van 5.115 kilo fosfaat is niet toereikend voor het bedrijf.

Al sinds 2002 uitbreidingsplannen

Dat in dit geval wel fosfaatrecht is toegekend en in een groot aantal andere gevallen niet, komt door het feit dat de ondernemer al sinds 2002 plannen maakte voor de uitbreiding van zijn bedrijf, die deels buiten zijn schuld niet konden worden gerealiseerd. Vervolgens deed hij vanaf 2012 grote investeringen in de verplaatsing van zijn bedrijf. De veehouder anticipeerde daarmee niet op de afschaffing van het melkquotum of de mogelijk te verwachten productiebeperkingen als gevolg daarvan.

De minister moet de veehouder een ontheffing geven van het fosfaatrechtenstelsel, dat er op neerkomt dat het bedrijf het vergunde aantal dieren mag houden, waarop dan nog wel de generieke korting van 8,3% moet worden toegepast. Nadat dat is gebeurd zal de rechter er opnieuw naar kijken.

Reacties

  1. Deze boer heeft een joviale rechter getroffen, in 2012 mileuvergunning verleend en pas eind 2014 begonnen met de bouw toen bekend was dat quotum er 1 april 15 erafging is toch behoorlijk inspelen op de omstandigheden. Wie is het meeste gepakt , degene die niet heeft uitgebreid .

Beheer
WP Admin