Foto: Ruud Ploeg AlgemeenAchtergrond

Provincies klaar voor afgifte Natuurvergunning

De provincies zijn klaar voor de afgifte van Natuurbeschermingswetvergunningen.

Vanaf vrijdag 11 oktober worden weer vergunningen verleend voor activiteiten waarbij geen sprake is van stikstofdepositie op natuurgebieden of waarbij de uitstoot van stikstof afneemt. Doordat de rechter in mei het Programma Aanpak Stikstof buiten werking stelde, kwam de vergunningverlening stil te liggen voor activiteiten waarbij sprake is van stikstofuitstoot.

Gedaalde stikstofdepositie

Bij de vergunningaanvraag moet wel worden aangetoond dat er sprake is van een gedaalde stikstofdepositie of van een activiteit waarbij geen stikstof vrijkomt. Landbouwminister Schouten had vorige week al aangekondigd dat vrijdag de vergunningverlening weer op gang kan komen.

Knelpunten inventariseren

Ondertussen zijn de provincies bezig te inventariseren waar zich knelpunten voordoen. Dat betreft onder andere landbouwbedrijven die een hoge stikstofbelasting kunnen veroorzaken op voor stikstof gevoelige Natura2000-gebieden. Provincies krijgen een regierol bij de gebiedsgerichte aanpak.

Uniforme regels

De provincies hanteren uniforme regels voor de afgifte van vergunningen. Een van de regels is dat extern salderen (verrekenen van de stikstofdepositie met een ander bedrijf of project) niet mogelijk is met varkens-, pluimvee- of fosfaatrechten. De minister heeft daarvoor wetgeving aangekondigd, die moet voorkomen dat dierrechten in de markt blijven, als bedrijven worden beëindigd door opkoop, zoals bij de regeling voor warme sanering varkenshouderij.

Beheer
WP Admin