AlgemeenAchtergrond

Ook in achterban LTO weerstand tegen ganzenakkoord

Boeren die te maken hebben met overwinterende ganzen op hun land zijn kritisch over het G-8 akkoord over de ganzen. Boeren buiten foerageergebieden vrezen nadelige gevolgen, daarnaast is er twijfel of de zomerganzen inderdaad aangepakt worden. Dat blijkt op bijeenkomsten over dit onderwerp die LTO houdt. Vrijdagmiddag is er in Zwolle een speciale bijeenkomst voor boeren uit het IJssel-gebied, die veel vragen hebben.

Boeren buiten de foerageergebieden die schadevergoeding uit het Faunafonds willen, moeten onder de huidige regels eerst met alle middelen de dieren verjagen. Schieten hoort daar bij. In de voorgestelde nieuwe regeling geldt deze voorwaarde niet meer. Op percelen met niet-kwetsbare gewassen, dat is met name grasland ouder dan een half jaar, moeten de ganzen geduld worden van 1 november tot 1 maart. Alleen bij gevoelige gewassen zoals graan en pas ingezaaid grasland blijft verjaging met ondersteunend afschot toegestaan. De schade wordt vergoed uit het Faunafonds. Het akkoord gaat uit van uitbetaling van 110 procent van die schade.

In tegenstelling tot wat de Vogelbescherming stelt, blijft schieten in de winter dus wel mogelijk. In de eerste plaats op exoten en ’soepganzen’, waarvan is gezegd dat ze allemaal weg moeten. Daarnaast blijft ondersteunend afschot mogelijk bij het verjagen van ganzen van percelen met kwetsbare gewassen. Dit is echter geen voorwaarde meer om schadevergoeding te krijgen.

Voor boeren buiten de foerageergebieden scheelt het nieuwe systeem al met al veel rompslomp en ergernis, aldus LTO-bestuurder Peter de Koeijer. Verjagen met vlaggen mag wel, maar hoeft niet meer. Op oud grasland, het grootste deel van het overwinteringsareaal, is dat ook niet meer nodig.

Boeren moeten dus in feite toezien hoe ganzen hun gras opvreten. Daar staat wel tegenover dat het eind van de winterperiode naar voren gehaald is, van 1 april naar 1 maart. Vanaf die datum mag er verjaagd en geschoten worden. Dan begint ook de grasgroei pas echt.

De beheerpakketten binnen de foerageergebieden blijven vrijwillig, aldus De Koeijer. Sinds de tarieven hiervoor opgeschroefd zijn, is er voldoende animo. Wel wordt de begrenzing van de gebieden opnieuw bekeken. Nu rusten er beheerovereenkomsten op percelen waar weinig ganzen komen. ”Dat kan doelmatiger.”

Het ganzenpakt dient ook een financieel doel. Zonder ingrijpen zouden de kosten voor ganzenbeheer de komende jaren snel oplopen. Oorzaak is groei van de ganzenpopulatie en stijging van de voerprijzen. De groei van de populatie wordt nu ingedamd. Voor de overheidsfinanciën is het gunstig zoveel mogelijk uitbetaling via de pakketten te doen, en zo weinig mogelijk via het Faunafonds. Aan de beheervergoedingen draagt Brussel de helft bij.

In de verdere onderhandelingen heeft LTO de opstelling ’ja, mits’, vertelt bestuurder Peet Sterkenburg van afdeling Friesland. ”Dit akkoord is het waard om uit te werken. Het zou dom zijn om er nu al uit te stappen. Maar er moeten bij de uitwerking wel een paar dingen goed geregeld worden.”

Volgens De Koeijer bestaat de meeste weerstand tegen het akkoord in gebieden waar boeren slechte ervaringen hebben met terreinbeheerders. ”Daar zegt men: mooi akkoord, maar we moeten nog zien of die populatie wel echt verkleind wordt.” Zelf noemt hij het akkoord ’een doorbraak’. ”De natuur de natuur laten, dat kan dus niet. Dat inzicht is doorgebroken.”

Melkveehouder Albert Hooijer uit het Noord-Hollandse Weesp ziet het akkoord ook wel zitten. ”We hadden eerst niets en nu ligt er eindelijk een plan. Eindelijk worden de zomerganzen aangepakt.” Op het melkveebedrijf van Hooijer is een kwart van het grasland door de ganzen inmiddels niet meer goed bruikbaar voor de koeien. ”Er zitten honderden ganzen op mijn bedrijf. Als dit ganzenakkoord niet wordt aangenomen door de partijen zullen veel boeren kapot gaan door de ganzenproblematiek. We moeten iets doen.”

Hooijer is niet onder de indruk van de jagers die de kont tegen de krib gooien. Woensdag meldde de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging (KNJV) dat haar achterban niet instemt met het ganzenakkoord. ”Het is zaak dat de andere partijen uit de Ganzen-8 de jagers kunnen overtuigen van de noodzaak. Ik ben blij dat er nu eindelijk wat aan de zomerganzen wordt gedaan. Ik hoop dat aanstaande maandag alle partijen weer op een lijn komen”, zegt Hooijer.

Elke vrijdag de stand van zaken van de internationale graanmarkt, met o.a. nieuwe noteringen en artikelen die normaal alleen voor abonnees zijn. Schrijf je in voor de Graanmarkt nieuwsbrief

Meer informatie over de prijzen van granen vind je in Boerderij Marktprijzen:

  • Tarwe
  • Mais
  • Sojabonen
  • Beheer
    WP Admin