Foto: Anne van der Woude AlgemeenNieuws

Nationaal Plan Landelijk Gebied in handen volgend kabinet

Minister Christianne van der Wal werkt door aan het nieuwe Nationaal Plan Landelijk Gebied (NPLG). Maar een besluit daarover zal zij niet meer nemen. Dat is aan het volgende kabinet.

Het ministerie voert op dit moment gesprekken met provincies, belangenorganisaties vanuit landbouw en natuur over de invulling van het nieuwe NPLG. De bedoeling is dat het NPLG over enkele weken ter consultatie wordt gepubliceerd. Dan kan iedereen er commentaar op geven. Wat er met het NPLG en de commentaren daarop gaat gebeuren, is aan een volgend kabinet.

In het NPLG komt het beleid voor de ontwikkeling van de landbouw samen met de klimaatopgaven en de doelstellingen voor natuur en water. Het eerste NPLG is vooral bekend van het kaartje met indicatieve doelen voor de vermindering van de stikstofuitstoot. Dat kaartje is van tafel, en het NPLG is inmiddels verder ontwikkeld.

Vermindering van dierziekten

Het nieuwe NPLG zal in belangrijke mate hetzelfde zijn als het stuk dat in juni 2022 op tafel kwam. De Tweede Kamer heeft onder andere gevraagd in het NPLG op te nemen dat voorloperbedrijven, zoals biologische en natuurinclusieve bedrijven, niet ten prooi vallen aan de uitvoering van de gebiedsplannen. Andere wensen hebben betrekking op:

  • Vermindering van dierziekten, zoönosen, fijnstof en geurhinder
  • Vermindering van verontreiniging van drinkwaterbronnen met nitraat en bestrijdingsmiddelen
  • Beprijzing van de uitstoot van methaan en stikstof
  • Stimuleren van natuurinclusieve-, biologische- en kringlooplandbouw en agroforestry
  • Afwegingskader voor de landbouwgrond, waarbij moet worden voorkomen dat de landbouw het sluitstuk wordt bij de verdeling van de ruimte.

Lees ook: ‘NPLG; droomvisie of nachtmerrie?’

Wet controversieel verklaard

De provincies hebben in de zomer provinciale plannen op tafel gelegd, waarbij ze een totale financiële claim hebben gelegd van € 56 miljard. Dit terwijl het kabinet via het Transitiefonds maximaal € 16 miljard beschikbaar heeft. Het Transitiefonds is nog niet wettelijk goedgekeurd. De wet is in de Eerste Kamer controversieel verklaard en zal voorlopig niet worden behandeld.

Minister Van der Wal probeert nu een nieuw NPLG te schrijven, waarmee de provincies ook uit de voeten kunnen. De provincies zijn voor de uitvoering van de gebiedsplannen voor een deel afhankelijk van geld van het rijk. Gezien de huidige politieke situatie is het overigens de vraag of een volgend kabinet nog (net zo veel) geld wil uittrekken voor de transitie van het landelijk gebied.

Beheer
WP Admin