Foto: Michel Velderman AlgemeenNieuws

Mesdagfonds: stop onderhandeling nieuw mestbeleid

Het Mesdagfonds roept politieke partijen op om onderhandelingen over nieuw mestbeleid vanaf 2018 te stoppen.

Voor er gepraat kan worden over de invulling van dat zogenoemde zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn moet er meer duidelijkheid komen over de onderbouwing van voorgestelde maatregelen en normstellingen. Volgens het Mesdagfonds gelden op meerdere plaatsen strengere stikstof- of fosfaatnormen voor de land- en tuinbouw dan voor natuurgebieden. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het Mesdagfonds waarvan de resultaten in mei worden gepubliceerd.

Waterkwaliteit

Het fonds vreest aanscherping van gebruiksnormen voor de land- en tuinbouw terwijl in de laatste 10 jaar ‘de waterkwaliteit niet verbetert, ondanks dat er circa 30% minder mest op het land terechtkomt’.

Controversieel verklaren

Stichting Mesdag Zuivelfonds legt het verzoek bij de Tweede Kamer neer om onderhandelingen over het nieuwe actieprogramma controversieel te verklaren. Er moet volgens het fonds eerst helderheid komen waarom natuurwateren in delen van Nederland 4 tot 200 keer soepeler normen hebben dan afwateringen van landbouwgrond.

Wat is het Mesdagfonds?

De stichting Mesdag-Zuivelfonds NLTO, ook Mesdagfonds genoemd, richt zich op de ondersteuning van projecten met belangrijke innovaties, projecten die vanuit wetenschappelijk onderzoek een belangrijke basis vormen voor toekomstig of huidig beleid en projecten die een totaal andere zienswijze geven op bestaande patronen en processen op het melkveebedrijf.

Beheer
WP Admin