Foto: Ruud Ploeg AlgemeenNieuws

LEI: economische prikkels helpen vergroenen

Verdere vergroening in de landbouw is haalbaar via economische prikkels, concludeert LEI Wageningen UR in een studie.

De landbouw kan verder vergroenen wanneer economische prikkels worden toegepast. Dat blijkt uit een studie van Floor Brouwer van LEI Wageningen UR. Met name het belasten van hoge uitstoot van broeikasgassen of fiscaal belonen van een lage uitstoot werkt volgens de studie goed.

Modelberekeningen

De studie is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. De onderzoekers keken naar economische prikkels die betrekking hebben op landgebruik in relatie tot de uitstoot van broeikasgassen, biodiversiteit, beschikbaarheid van zoetwater en de functies van het ecosysteem. Er is geen veldstudie gedaan: alles berekeningen zijn gebaseerd op modellen.

Extra belasting kunstmest en gewasbescherming

In het onderzoek zijn de melkveehouderij in het Groene Hart en de akkerbouw in Flevoland betrokken. Volgens de studie werken niet alle prikkels. Zo betekent een extra belasting op kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen zowel voor de melkveehouderij als de akkerbouw vooral een lastenverzwaring. De onderzoekers benadrukken dat in de akkerbouw inzet van kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen zeer weersafhankelijk zijn.

Via waterschapslasten sturen op uitstoot broeikasgassen

Het waterbeheer in het Groene Hart laat zien dat bij het beprijzen van water kan worden gestuurd op de broeikasgasuitstoot. Bedrijven met de hoogste grondwaterstand betalen nu de meeste waterschapslasten. Bij verhoging van de grondwaterstand kan de uitstoot van broeikasgassen uit oxiderend veen verlaagd worden. Het veen kan een belangrijke koolstofput worden bij een grondwaterstand direct onder het maaiveld.

Hoger grondwater, lagere grasopbrengst

Maar een hogere grondwaterstand kan in het Groene Hart tot een fors lagere grasopbrengst leiden. Voor een gemiddeld melkveebedrijf kan sprake zijn van een opbrengstderving van €20.000 tot €30.000 ofwel €500 tot €600 per hectare. De uitstoot van broeikasgassen kan door verhoging van het peil zo’n 20 ton CO2-equivalent worden teruggebracht. Verhoging van het grondwaterpeil wordt aantrekkelijk wanneer een heffing wordt ingesteld van €30 per ton, wat neerkomt op €600 per hectare.

De onderzoekers stellen ook dat de belasting op arbeid verlaagd kan worden. Zo kan in het Groene Hart meer arbeid worden ingezet voor beheer van natuur en landschap.

 

Beheer
WP Admin