Foto: Peter Roek AlgemeenNieuws

Landbouwinkomen komende tien jaar blijvend laag

Het landbouwinkomen zal de komende tien jaar grosso modo op hetzelfde (lage) niveau liggen als de afgelopen tien jaar. Maar dat gemiddelde ligt lager dan de piek van 2022, toen er hoge agrarische inkomsten waren. Dat staat in de jaarlijkse Agricultural Outlook die de Europese Commissie vrijdag openbaar heeft gemaakt.

De landbouw heeft het komende decennium te maken met hogere kosten voor energie en kunstmest dan in de afgelopen tien jaar. Er zal een tendens zijn om andere vormen van energie te gaan gebruiken, meer te diversificeren in het energieaanbod. Tegelijk zullen meststoffen preciezer worden toegepast. Met energiezuinige toepassingen en slimme mestaanwendingen kan de landbouw het effect van de hogere kosten beperken, aldus de Outlook.

Het reële landbouwinkomen per arbeidseenheid zal volgens de vooruitzichten jaarlijks met ongeveer 1,1% stijgen.

Minder methaan

De Europese Commissie gaat ervan uit dat nieuwe veevoeradditieven zullen bijdragen aan de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen (methaan) uit de veehouderij. Tegelijk zal er sprake zijn van een vermindering van de Europese veestapel. Dat leidt wel tot minder uitstoot van methaan in de EU, maar tegelijkertijd zal wereldwijd de uitstoot niet echt verminderen, omdat de daling van de veestapel in de 27 lidstaten deels buiten de EU zal worden opgevangen.

Een verkleining van de veestapel (gebaseerd op een maximaal aantal grootvee-eenheden per hectare) zal zeker op lokaal en regionaal niveau grote effecten hebben op de uitstoot van stikstof (ammoniak), aldus het Europese rapport.

De outlook gaat uit van hogere prijzen voor dierlijke producten in de komende tien jaar, als gevolg van een afnemend aanbod. De producentenprijzen voor varkensvlees, eieren en rundvlees zullen het meest stijgen, zegt de Outlook. Tegelijkertijd zullen de producentenprijzen voor voergewassen gemiddeld genomen afnemen, als gevolg van de afgenomen vraag.

Het totale landbouwareaal in de EU blijft stabiel. Er komt iets minder grasland en akkerbouw. De teelt van eiwitgewassen zal toenemen, mede vanwege de trends naar een meer plantaardig dieet. De teelt van granen en oliezaden zal afnemen.

Steeds meer boeren zullen overstappen op biologische teelt, mede vanwege de financiële steun en de marktmaatregelen die daarvoor worden getroffen.

Het totale graanareaal in de EU zal naar verwachting licht dalen tot 57,2 miljoen hectare in 2032. Er zal minder gerst en mais worden geteeld, en meer tarwe. De Europese Unie blijft op de wereldmarkt een netto-exporteur van tarwe en gerst en een netto-importeur van maïs en rijst.

Daling melkproductie

De melkveestapel zal in de EU afnemen, is de verwachting, met een daling van de melkproductie tot gevolg van 0,2% per jaar tot 2032. Desondanks blijft de EU de grootste wereldwijde zuivelleverancier, ondanks een afname van de export.

De vermindering van de melkproductie in de EU zal – mede als gevolg van toenemende concurrentie – leiden tot minder productie van volle melkpoeder. De productie van kaas en wei blijven op niveau. Consumenten zullen meer vraag hebben naar producten met een specifieke eigenschap, zoals minder vet en suiker. Op die trends zal de zuivelindustrie inspelen.

Vleesconsumptie blijft toenemen

De wereldwijde vleesconsumptie zal blijven toenemen, tegen de Europese trend in. Een deel van de Europese vleesconsumptie moet worden bevredigd met invoer van pluimveevlees en rundvlees.

Op de interne Europese markt zal de pluimveeproductie profiteren van de binnenlandse vraag.

Duurzaamheid neemt een steeds belangrijker rol in op de Europese vleesmarkt. Duurzaamheid zal een steeds prominentere rol spelen op de vleesmarkten van de EU. De consumptie wordt beïnvloed door zorgen van consumenten over hun eigen gezondheid en het milieu, maar tegelijk ook door gemakstrends. De vleesconsumptie zal tot 2032 licht afnemen tot 66 kg per jaar per persoon (-1,5 kg). De consumptie van rundvlees zal naar verhouding het meest dalen (-0,8 kilo), mede als gevolg van de verkleining van de rundveestapel. De varkensvleesconsumptie daalt 1.3 kilo per persoon. De export van vlees zal wellicht dalen, maar tegelijkertijd zullen steeds minder dieren voor de slacht worden uitgevoerd.

China zal als exportmarkt voor een groot deel wegvallen, nu daar de productiecapaciteit weer op peil komt. In combinatie met de gevolgen van de Afrikaanse varkenspest zal de varkensvleesproductie naar schatting met 1% dalen, tegelijk dalen ook de prijzen die zich in 2025 zouden kunnen stabiliseren op ongeveer € 1500 per ton.

Reacties

  1. Dit is meer een sociaal-wenselijke gedachte. De komende 10 jaar zal de melkproductie flink dalen. Ook de akkerbouw zal minder produceren door minder kunstmest en chemie. Allemaal prima want dat geeft hoge boerenprijzen. Natuurlijk gaat EC dit niet opschrijven want dat geeft onrust.

Beheer
WP Admin