Minister Sigrid Kaag tijdens Prinsjesdag. - Foto: ANP AlgemeenNieuws

Landbouwbegroting vooral in afwachting van toekomstbrief

Een begroting is gemaakt, maar Prinsjesdag voor de landbouw valt dit jaar later dan op de derde dinsdag van september. Dit als het advies van Remkes bekend is.

Het kabinet trekt komend jaar € 2,78 miljard uit voor landbouw, natuur en voedselkwaliteit. Hiervan is € 586 miljoen bestemd voor land- en tuinbouw , € 1,22 miljard voor natuur, visserij en gebiedsbeleid, € 489 miljoen voor uitvoering en toezicht en € 253 miljoen voor kennis en innovatie. Hoewel het om grote bedragen gaat, zijn in de begroting nog geen concrete beleidswijzigingen opgenomen.

Geen concrete maatregelen

Met het vertrek van landbouwminister Henk Staghouwer net voor Prinsjesdag, is zijn plaatsvervanger Carola Schouten niet direct in de positie om een totale beleidswijziging door te voeren. Het kabinet is daarnaast in afwachting van het advies van Johan Remkes over de wijze waarop de stikstofaanpak het beste vervolgd kan worden. De begroting bevat dus vooral de bekende hoofdlijnen, zonder concrete maatregelen. De ‘Prinsjesdag’ voor de landbouw wordt over een paar weken verwacht, als het kabinet met het advies van Remkes op zak een nieuwe perspectiefbrief zal opstellen, met daarin de lijnen voor de toekomst van de landbouw.

Maar de begroting werd uiteraard gemaakt. Het kabinet zet komende jaren in op het verduurzamen van de agrarische sector waarbij de sector een omslag moet maken naar kringlooplandbouw. Het kabinet benadrukt daarbij de verantwoordelijkheid van de ketenpartijen bij het verduurzamen van de sector. “Een krachtige sector, die economisch sterk genoeg is om de transitie te maken, is een randvoorwaarde bij het behalen van de natuur- en milieudoelen”, aldus LNV. Het ministerie maakt met banken, toeleveranciers, de verwerkende industrie en de retail afspraken over het versterken van de positie van de boer in de keten. Mocht in februari 2023 blijken dat dit in de praktijk onvoldoende oplevert, volgen wettelijke maatregelen.

Convenant met diersectoren

Om het dierenwelzijn te borgen, wil LNV in 2023 een convenant sluiten met diersectoren, ketenpartijen en maatschappelijke organisaties. Alle schakels in de keten worden bij het convenant betrokken, waarin niet alleen aandacht is voor een dierwaardige veehouderij, maar ook voor marktperspectief van producten die voldoen aan de hoge standaarden voor dierenwelzijn.

LNV zet de herziening van de mestwet door, met als uitgangspunt een volledig grondgebonden melk- en rundveehouderij in 2032, afvoer en verwerking van alle mest van niet-grondgebonden bedrijven en een gebiedsgerichte aanpak in gebieden waar doelen voor waterkwaliteit niet gehaald worden. Dit najaar komt LNV ook met een nationaal actieplan biologische landbouw.

De hoofdlijnen van het beleid zijn wel duidelijk, hoeveel budget er is, is nu ook bekend. De komende weken zullen er naar verwachting wat concretere stappen volgen.

Beheer
WP Admin