De bevoegdheden van klimaatminister Rob Jetten moeten worden uitgebreid, vindt de RvS. - Foto: ANP AlgemeenNieuws

Raad van State: klimaatbeleid moet concreter

De Raad van State vindt dat het kabinet concretere maatregelen moet nemen om de klimaatdoelen te halen. Nu er krapte is op de arbeidsmarkt en de grondstoffen- en energieprijzen zeer hoog zijn, adviseert de Raad van State om concreet stappen te zetten. Een voorbeeld is om ervoor te zorgen dat eerst de energie-infrastructuur op orde wordt gebracht om duurzame energieproductie te kunnen benutten.

De afdeling Advisering van de Raad van State (RvS) beoordeelt jaarlijks of regering en parlement zich houden aan de klimaatdoelen. Hoewel het kabinet een hogere klimaatambitie heeft dan het vorige kabinet en er daarnaast een speciale minister voor Klimaat en Energie is benoemd, leidt dit volgens de RvS nog niet tot het gewenste effect. “Nu moet er nog boter bij de vis”, zegt vicepresident Thom de Graaf van de RvS.

Bevoegdheden van minister Jetten

De bevoegdheden van klimaatminister Rob Jetten moeten worden uitgebreid en de rol die de minister-president in het klimaatbeleid speelt, moet duidelijker worden. Daarmee adviseert de RvS dat Jetten zich bijvoorbeeld ook nadrukkelijker bemoeit met het stikstofbeleid.

CO2-reductie van 39 tot 50% in huidige klimaatbeleid

Uit de analyse die het Planbureau voor de Leefomgeving maakte van de uitvoering van het klimaatbeleid, blijkt dat met het huidige beleid in 2030 een CO2-reductie gehaald zal worden van 39 tot 50%, terwijl het wettelijke streefdoel op 55% ligt. Het kabinet deed daar nog een schepje bovenop en legt de ambitie op 60% reductie in 2030. Vorig jaar lag de verwachte gerealiseerde reductie nog een procentpunt lager: 38 tot 49% in 2030.

Landbouw en landgebruik

In de categorie landbouw en landgebruik is de verwachte CO2-uitstoot in 2030 26,7 Mton, een reductie van 31% ten opzichte van 1990. De verwachte uitstoot vanuit de landbouw (21 tot 24 Mton) is lager dan bij de vorige raming. Dat komt vooral door minder gasgebruik in de glastuinbouw, als gevolg van de hoge gasprijzen. De RvS noemt het onzeker of deze reductie structureel zal zijn.

Veel broeikasgasemissiereductie en koolstofvastlegging

Om de doelen te halen, moet in relatief korte tijd veel broeikasgasemissiereductie en koolstofvastlegging worden gerealiseerd in de landbouw en het landgebruik. De RvS adviseert daarom om de klimaatmaatregelen verder te concretiseren en te integreren in het Nationaal Programma Landelijk Gebied. “De grote transitie die nodig is in de landbouw zal ook klimaatverantwoorde landbouw moeten omvatten”, aldus de RvS.

Reacties

  1. We hadden lockdowns voor covid die tig keer schadelijker waren dan de covid. We krijgen lockdowns voor het klimaat waarmee nul “klimaat doelen” gehaald zullen worden. De lockdowns zullen echter wel weer het zelfde desastreuse effect hebben op de bevolking.

Beheer
WP Admin