Foto: Jan Willem Schouten AlgemeenNieuws

Kamer wil waarborg voor AOC’s

De regering moet waarborgen dat agrarisch onderwijscentra (AOC’s) niet tekort gedaan worden ten opzichte van de regionale onderwijscentra (ROC’s). Dat is de teneur van schriftelijke vragen die de Tweede Kamer stelt aan minister Jet Bussemaker (Onderwijs, Wetenschap en Cultuur) en staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken).

VVD, CDA, ChristenUnie en SP stellen in verschillende bewoordingen de bekostiging van de AOC’s aan de orde. VVD en SP vragen zich af staatssecretaris Martijn van Dam wel overleg heeft gevoerd met de onderwijsinstellingen of de AOC-raad over zijn plannen. De PvdA vraagt de bewindslieden precies aan te geven of de scholen wel rond kunnen komen als de leerlingen aantallen blijven stijgen.

Aanleiding is de bezuiniging door het ministerie van Economische Zaken op het groen onderwijs. Volgens Van Dam betekent de bezuiniging niet dat het agrarisch onderwijs daardoor wordt achtergesteld.

Financiering

CDA’er Jaco Geurts meent dat het kabinet niets gedaan heeft om de financiering van het groen onderwijs op orde te brengen. Hij wil dat de bekostiging per leerling voor AOC’s en ROC’s wordt gelijk getrokken.

De ChristenUnie juicht toe dat de bewindslieden werk maken van de Kamerwens om het agrarisch onderwijs over te hevelen naar het ministerie van OCW. In een brief aan de Tweede Kamer hebben de minister en de staatssecretaris aangekondigd daar onderzoek naar te laten doen, zodat er na de volgende verkiezingen besluiten over kunnen worden genomen.

De SGP vindt dat de regering er goed aan heeft gedaan om de beslissing vooruit te schuiven. “Onze boodschap aan met name de Kamerfracties die de motie gesteund hebben, is: bezint eer ge begint”, aldus de SGP.

Beheer
WP Admin