AlgemeenAchtergrond

Kamer vraagt om aanscherping middelenbeleid

Den Haag – De Tweede Kamer heeft dinsdag in een aantal moties gevraagd om het van de markt halen van een aantal gewasbeschermingsmiddelen en te zoeken naar alternatieven.

 

Het gebruik van het bestrijdingsmiddel metam-natrium is dichterbij een definitief verbod. De Tweede Kamer heeft  in meerderheid steun gegeven aan een motie van ChristenUnie-Kamerlid  Carla Dik-Faber om alternatieven te zoeken voor de grondontsmetter.

Dik-Faber vindt dat het middel niet past bij duurzame bollenteelt. Metam-natrium kan volgens de huidige regelgeving nog  in uitzonderingssituaties worden toegepast. Dik-Faber zegt dat er duurzame en veilige alternatieven voorhanden zijn, die ook nog beter werken, zoals de inundatie van percelen.

De Tweede Kamer heeft ook gevraagd om  een tijdelijk verbod op alle neonicotinoïden en fipronil, tot vaststaat de middelen gteen schadelijk effect hebben op bijen en de volksgezondheid. De aangenomen motie van Ester Ouwehand (Partij voor de Dieren) kreeg geen steun van ChristenUnie, CDA en VVD. Een motie om zogenoemde azolen (tebuconazool, epoxiconazool, difenoconazool, bromuconazool en propiconazool) van de markt te halen vanwege een mogelijke  relatie met het ontstaan van resistente schimmels die gevaarlijk zijn voor de mens, kreeg ook de steun van een Kamermeerderheid van SP, PvdD, PvdA, D66, 50+, GroenLinks en de PVV.

Het College voor de toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden moet – als het aan de Tweede Kamer ligt – een versnelde procedure maken voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen op basis van laag-risico-middelen. De Kamer steunde een motie van PVV’er Dion Graus om de aanpak van het illegaal gebruik van bestrijdingsmiddelen te verbeteren.

Een motie om de lelieteelt in de buurt van natuurgebieden aan banden te leggen, haalde geen meerderheid.

Beheer
WP Admin