De Kamer wil periodiek inzicht in de ‘staat van het Nederlandse landschap’, mede vanwege de verruimde mogelijkheden om ruimtelijke activiteiten vergunningsvrij uit te voeren. -Foto: Herbert Wiggerman AlgemeenNieuws

Kamer: breng verdwijnend landbouwareaal in kaart

Er moet elke twee jaar een overzicht worden gemaakt van het areaal groen, landbouw en natuur dat door verstening verdwijnt. De Tweede Kamer heeft dat in een motie aan de regering gevraagd.

SP’er Sandra Beckerman en Laura Bromet (GroenLinks) hebben de motie daarover ingediend.

De Kamer wil ook periodiek inzicht in de ‘staat van het Nederlandse landschap’, mede vanwege de verruimde mogelijkheden om ruimtelijke activiteiten vergunningsvrij uit te voeren. Bij de periodieke rapportage moet de regering ook kijken naar de mate waarin sprake is van verrommeling van het landschap en of het nodig is de Omgevingswet daarvoor aan te passen.

Stikstof

De Kamer heeft ook een motie aangenomen om duidelijkheid te scheppen over de ruimtelijke gevolgen van het stikstofbeleid. Volgens de aangenomen motie van Eva van Esch (Partij voor de Dieren) is het onduidelijk wat het Rijk van plan is en dat ondertussen boerenbedrijven ten behoeve van ‘nog meer wegenbouw’ worden opgekocht. Daardoor ontstaat ‘verdere onduidelijkheid over de rijksprioriteiten’, aldus de motie.

Dierziekten

In een andere motie vraagt de Kamer om de aanbevelingen over verspreiding van dierziekten en het voorkomen van het overspringen van ziekten van dier op mens mee te geven aan de provincies bij de ruimtelijke puzzel. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en de Commissie Bekedam hebben daarover adviezen afgegeven.

Meer lezen over agrarisch vastgoed? Check het dossier!

Beheer
WP Admin