Het demissionaire kabinet wil € 1,54 miljard beschikbaar stellen voor de koploperprojecten in de provincies. De projecten zijn onderdeel van de gebiedsplannen in het kader van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). – Foto: Roel Dijkstra AlgemeenNieuws

Kabinet wil ruim € 1,5 miljard uittrekken voor koploperprojecten gebiedsplannen

Het demissionaire kabinet wil € 1,54 miljard beschikbaar stellen voor de koploperprojecten in de provincies. De projecten zijn onderdeel van de gebiedsplannen in het kader van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG).

Hoewel het beoogde nieuwe kabinet de stekker uit het Transitiefonds wil trekken waarmee financiering van de gebiedsplannen onzeker wordt, waren er in het huidige kabinet al afspraken over de uitvoering van de koploperprojecten. De ministerraad heeft hier nu een besluit over genomen. € 1,23 miljard is al gereserveerd op de LNV-begroting, het aanvullende bedrag wil het kabinet via de voorjaarsnota beschikbaar maken. Daar moet de Tweede Kamer nog wel mee instemmen.

De koploperprojecten zijn projecten die zijn opgesteld door provincies in samenwerking met bijvoorbeeld boeren of natuurorganisaties. De projecten zijn eerder getoetst door Wageningen Economic Research of ze voldoen aan de doelstellingen op het gebied van toekomstbestendige landbouw, klimaat, water en natuur. Na eventuele aanpassingen zijn de plannen opnieuw getoetst en voor de plannen die akkoord zijn, komt nu budget beschikbaar. Ongeveer de helft van de plannen zijn gericht op toekomstbestendige landbouw.

Daarnaast zijn er projecten goedgekeurd die gericht zijn op natuurherstel, het aanpassen van het waterpeil in veenweidegebieden en beekherstel. “Met deze maatregelen kunnen de provincies met draagvlak in de gebieden stappen zetten voor het realiseren van de doelen op het gebied van water, natuur en klimaat en werken aan een toekomstbestendige landbouw”, schrijft minister Christianne van der Wal voor Natuur en Stikstof in haar brief aan de Tweede Kamer. Doelstelling is dat de provincies in het najaar met de projecten aan de slag kunnen.

€ 270 miljoen naar Drenthe

Een van de goedgekeurde projecten is bijvoorbeeld een Fieldlab voor innovaties voor het veenweidegebied. Daarin zullen boeren kennis en ervaring opdoen met managementmaatregelen, zoals minder eiwit voeren, meer beweiden en verdund uitrijden van mest, als technische stalmaatregelen om de uitstoot uit stallen, mestopslag en mestgebruik te verminderen. Hierbij wordt ook ingezet op het verhogen van het waterpeil in de gebieden. Ook een project gericht op extensiveren van veebedrijven is goedgekeurd. Met deze maatregel kunnen boeren grond afwaarderen en bijvoorbeeld beter combineren met doelen als natuur en waterbeheer.

De twaalf provincies hadden in totaal voor een waarde van ruim €3 miljard aan projecten aangevraagd. Na de beoordelingen zijn nu voor €1,5 miljard aan projecten goedgekeurd. De verschillen per toegelaten projecten per provincie zijn groot. Terwijl Drenthe € 270 miljoen krijgt voor de koploperprojecten, moet Zeeland het doen met €7 miljoen. Drenthe, Noord-Brabant, Overijssel en Utrecht krijgen allemaal meer dan € 200 miljoen toegekend. Flevoland, Gelderland, Noord-Holland en Zeeland krijgen minder dan € 50 miljoen aan financiering voor koploperprojecten.

Beheer
WP Admin