In de derogatiebeschikking staat dat langs waterlopen een bufferstrook van 3 meter verplicht is. - Foto: Boerderij AlgemeenNieuws

Jaar uitstel voor verplichte bufferstrook en vanggewassen

Jaar uitstel voor de verplichte bufferstrook van 3 meter langs sloten in het kader van het mestbeleid. Ook de regeling voor het inzaaien van vanggewassen in oktober op zand- en löss wordt een jaar uitgesteld.

De invoering van 3 meter bemestingsvrije bufferstrook langs watervoerende sloten wordt met een jaar uitgesteld. Dat schrijft landbouwminister Piet Adema in een brief aan de Tweede Kamer.

Bufferstrook van 3 meter zonder bemesting

In de derogatiebeschikking van de Europese Commissie staat dat langs alle waterlopen een bufferstrook van 3 meter verplicht is. Deze stroken bemesten mag ook niet. Om dit wettelijk door te voeren, is een wetswijziging nodig van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Dat duurt vanwege de bijbehorende procedures doorgaans tien maanden, waardoor dit pas in de zomer van 2023 geregeld kan zijn.

Rekening houden met winterteelt 2023

“Omdat ik rekening wil houden met de landbouwpraktijk zal de verplichting tot de aanleg van bufferstroken daarom vanaf 1 januari 2024 daadwerkelijk van kracht worden”, schrijft landbouwminister Piet Adema. Boeren moeten bij het inzaaien van een winterteelt in 2023 wel rekening houden met de bufferstroken, omdat deze vanaf 1 januari 2024 aanwezig moeten zijn.

Adema werkt aan een wijzigingsbesluit. De minister wil naast de voorwaarden vanuit het mestbeleid ook de voorwaarden vanuit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en het gewasbeschermingsmiddelenbeleid integraal meenemen.

Uitstel vanggewassenregeling

Ook de invoering van de regeling om vanggewassen op zand- en löss voor 1 oktober in te zaaien zonder korting op bemestingsruimte, wordt een jaar uitgesteld. Op het voorstel van de regeling kwam zeer veel kritiek. In principe geldt bij de regeling dat een vanggewas uiterlijk 1 oktober in de grond moet zitten. Als dit later gebeurt, maar nog voor 1 november, geldt een korting op de gebruiksnorm voor het volgende jaar. Bij teelt wintergewassen geldt de plicht voor een vanggewas niet. Op deze conceptlijst met wintergewassen was veel kritiek. Veel gewassen, waaronder consumptieaardappelen en cichorei en diverse soorten vollegrondsgroenten zijn lang niet altijd voor 1 oktober geoogst, omdat dit afhankelijk is van het groeiseizoen en de weersomstandigheden. Deze gewassen staan echter niet op de lijst wintergewas.

Gebieden met korting op gebruiksnorm

Minister Adema besluit nu de invoering van deze regeling uit te stellen tot 1 januari 2024, mede omdat bouwplannen al zijn ingevuld en er al afspraken zijn met afnemers. Daarnaast wil hij de regeling verder uitwerken in goede samenhang met het aanwijzen van de gebieden die van de Europese Commissie aangemerkt moeten worden als ‘nutriënten vervuilde gebieden’. In deze gebieden geldt vanaf 2025 een korting op de gebruiksnorm van 25%. Omdat beide regelingen een stapeling van kortingen op de gebruiksnormen kan betekenen, wil het ministerie deze regeling zorgvuldiger en meer in samenhang bekijken.

Lees ook: Alles op een rij over aanscherpingen van het mestbeleid

Waterkwaliteit zandgebieden

“Een korting op de stikstofgebruiksnorm kan een grote impact hebben voor bedrijven, omdat de gewasopbrengst lager wordt. Teelten groeien door de lagere bemesting minder optimaal en hebben mogelijk meer gewasbeschermingsmiddelen nodig om gezond te blijven”, schrijft Adema. Hij roept boeren wel op in 2023 toch tijdig een vanggewas in te zaaien, omdat de waterkwaliteit zeker in zandgebieden nog niet op orde is. De bestaande plicht voor het inzaaien van een vanggewas na mais blijft wel van kracht.

Reacties

 1. Derogatie beschikking teeltvrij en de rest ook dat is zo krom.
  Iedereen moet buigen voor de derogatie.
  Vraag me af of het werkelijk zo bedoeld is ambtenaren legen het zo uit.

 2. Frankrijk loopt duidelijk voor. Hier hebben we die waterlopen al lang op kaart. Hier ook drie kenmerken voor een waterloop. Was je het niet eens met het ministerie dan kon je reageren en een sloot van de kaart krijgen.

 3. van uitstel komt afstel ZO NIET
  nog duurder voedsel
  er wordt minder voedsel geteeld
  en schaarste drijft prijs op
  en plaatselijk honger
  voor de gene die over blijven komt het goed
  maar hoeveel worden er nog door bureau mannentjes de nek om gedraaid

 4. Wederom durft LNV het gevecht met STAF/SSC niet aan. Na de voermaatregel nu ook deze onzinnige regels tijdelijk ingetrokken. Maandag 5 december 2022 liep er een ultimatum af. We blijven er boven op zitten!!!!

 5. Na het lezen van de definitie Watervoerende sloten zie het minder ongunstig in dan eerst.
  Volgens Google.
  Wat is een watervoerende sloot?
  Sloten van dit type zijn jaarrond watervoerend en het peil is, indien mogelijk, natuurlijk. Het water is helder met doorzicht tot op de bodem. De sloot wordt gevoed door kwel- en/of regenwater. De oevers zijn niet beschoeid en hebben over minimaal de helft van de lengte flauwe taluds.
  Hier vallen naar mijn mening de kavelsloten voor afvoer van hemelwater na regen niet onder, deze sloten staan normaal immers droog.

  1. Beste Han, jouw waterschap weet precies wat een watervoerende sloot is loop je eigen waterlopen na en als jij van mening bent dat het niet klopt moet je zelf bezwaar maken. Normaal gesproken werken ze hier na een goede onderbouwing goed aan mee.

Beheer
WP Admin