<em>Foto: Michel Zoeter</em> RundveeOpinie

‘Hoezo overschot? Fosfaat is schaars’

Fosfaat is geen grondstof om slordig mee te zijn: het mestbestanddeel moet niet als afval worden beschouwd, maar als een waardevolle grondstof, bepleit PVV’er Dion Graus. Deze week gingen VVD en CDA op de loop met zijn motie.

Bij de discussie over fosfaatrechten in de melkveehouderij zouden we haast vergeten dat fosfaat als grondstof niet onbeperkt beschikbaar is. Gelukkig is er Dion Graus, Tweede-Kamerlid voor de PVV, die al jarenlang geen mogelijkheid onbenut laat om dat te benadrukken.

Nederland moet fosfaat terugwinnen uit mest, niet alleen uit dierlijke mest, maar ook uit humane fecaliën, zegt de PVV’er bij herhaling. Mest is het bruine goud, zegt hij. Zorg dat de grondstoffen daaruit worden hergebruikt. Dat vermindert onze afhankelijkheid van fosfaat uit landen buiten de Europese Unie.

Menig motie ingediend

De PVV’er heeft daar in de loop van zijn bijna 4.000 dagen als Kamerlid menig motie over ingediend – met wisselend succes overigens. Hij boekte succes met een motie die hij in april 2010  indiende, samen met toenmalig CDA-Kamerlid Gert Koopmans. Daarin vroeg de PVV’er om het mestoverschot positief te benutten en de belemmeringen weg te nemen die verwerking en bewerking in de weg staan. Hergebruik van mest in de vorm van bouwstoffen, brandstof, grondstof of eventuele eindproducten moest worden gestimuleerd. CDA, PvdA, VVD, ChristenUnie, SGP en natuurlijk Graus’ eigen PVV hielpen de motie aan een meerderheid.

Eind 2014 smaakte Graus ook het genoegen van een aangenomen motie, waarin de regering werd opgeroepen om ‘zeer schaarse fosfaten’ uit dierlijke meststoffen te halen ten behoeve van kunstmestvervangers. De motie kreeg de steun van bijna twee derde van het parlement. VVD, CDA, D66, ChristenUnie, GroenLinks, SGP, Bontes-Van Klaveren, Van Vliet en 50Plus ondersteunden de motie, die mede was ondertekend door CDA’er Jaco Geurts en SGP’er Elbert Dijkgraaf.

‘Plagiaatmotie’ VVD en CDA

Bij de behandeling van het Programma Aanpak Stikstof diende Graus een motie in om ‘de ontlasting van landbouwhuisdieren niet langer aan te merken als een afvalstof’, maar de waarde ervan te zien – ook als grondstof van schaars fosfaat. De motie haalde een roemloos einde: alleen zijn eigen fractie ondersteunde de motie in april 2014.

De motie uit 2014 van Graus kwam deze week andermaal op tafel, in iets uitgebreidere vorm en ingediend door VVD en CDA in de personen van Remco Dijkstra en Agnes Mulder. Zij vroegen de regering om fosfaat uit mest en andere afvalstromen niet langer als afval te beschouwen, waardoor de export kan worden bevorderd.

Graus noemde dat een plagiaatmotie – wat wellicht een beetje ver gaat. Maar de PVV’er heeft een punt: het is raar dat zijn motie uit 2014, waarin in essentie hetzelfde werd gevraagd, geen enkele steun kreeg, terwijl de uitgebreide, aangepaste ‘plagiaatmotie’ van Mulder en Dijkstra een royale meerderheid haalde met alleen de stemmen tegen van PvdA,  GroenLinks, Partij voor de Dieren en de Groep Kuzu-Öztürk. De wegen van het parlement zijn soms ondoorgrondelijk.

Wat betekent de invoering van fosfaatrechten voor uw bedrijf? In het webinar Fosfaatrechten voor melkveehouders wordt onder meer deze vraag behandeld. Boerderij organiseert het webinar op 24 maart, in samenwerking met LTO Nederland. Meld u gratis aan.

Beheer
WP Admin