<em>Foto: Reina de Vries</em> AkkerbouwNieuws

FAO en WHO: geen zorg om glyfosaat

Resten van onkruidbestrijder glyfosaat in voedsel veroorzaken geen kanker en zullen evenmin de erfelijkheid beïnvloeden. Dat blijkt uit een gezamenlijke beoordeling door experts van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Wereldvoedselorganisatie (FAO), de Joint FAO/WHO Meeting on Pesticide Residues (JFMPR).

De experts waren afgelopen week bijeen in Genève om te kijken naar de gevaren van verschillende bestrijdingsmiddelen.

De onderzoekers hebben bij hun beoordeling verschillende wetenschappelijke publicaties betrokken, evenals gegevens die beschikbaar zijn voor de toelating van het middel.

Politieke druk zwelt aan

Ondertussen zwelt de politieke druk tegen glyfosaat aan. De druk om de onkruidbestrijder te verbieden, leidt tot aanhoudende onzekerheid. In Duitsland is binnen de coalitie van sociaal-democraten (SPD) en christendemocraten (CDU/CSU) onenigheid over het standpunt dat Duitsland moet innemen in Brussel over de verlengde toelating van het bestrijdingsmiddel. Duitsland overweegt zich van stemming te onthouden. SPD is tegen toelating, landbouwminister Christian Schmidt (CDU) is voor toelating.

Glyfosaat deze week op agenda in Europa

De Duitse opstelling is saillant, omdat Duitsland als rapporterende lidstaat binnen het permanent comité voor planten, dieren, voeding en veevoer (Scopaff) de verlenging van de toelating van de onkruidbestrijder voorstelt. Het Scopaff praat woensdag en donderdag over het aangepaste voorstel van de Europese Commissie, dat de toelating van glyfosaat onder voorwaarden verlengt. Hoewel het aanvankelijk de bedoeling was een besluit te nemen, is het de vraag of het zover komt. Het is mogelijk dat er geen gekwalificeerde meerderheid (tenminste 15 lidstaten met minimaal 65% van de bevolking) is voor of tegen toelating, als Duitsland zich onthoudt van stemmen.

IARC in maart 2015: waarschijnlijk kankerverwekkend

Over de toelating van glyfosaat is sinds vorig jaar is een breed debat gaande, vanwege de veronderstelde kankerverwekkendheid van het middel. Het internationaal agentschap voor kankeronderzoek van de WHO (IARC) oordeelde in maart 2015 dat glyfosaat waarschijnlijk kankerverwekkend is bij mensen.

Volgens de JFMPR zijn er aanwijzingen dat een bepaalde vorm van kanker (Non Hodgkin) meer voorkomt bij mensen die ook aan glyfosaat zijn blootgesteld. Daar tegenover staat dat in een uitgebreider onderzoek van hoge kwaliteit geen verband is gevonden, bij welke mate van blootstelling ook, aldus de JFMPR.

Groot verschil tussen de beoordeling van het IARC en de JFMPR is dat de laatste kijkt naar de werkelijke blootstelling, terwijl het IARC alleen kijkt of een stof in potentie kankerverwekkend kan zijn, los van de mate van blootstelling.

Kamer verwerpt motie om tegen toelating te stemmen

Staatssecretaris Martijn van Dam wil dat Nederland tijdens de besluitvormende vergadering van het permanent comité voor planten, dieren, voeding en veevoer (Scopaff) voor een hernieuwde toelating stemt. Daar wordt wel een voorwaarde aan verbonden, dat de toelating per direct wordt ingetrokken als uit aanvullend onderzoek (van het Europese chemicaliën agentschap) blijkt dat glyfosaat toch kankerverwekkend is.

De Tweede Kamer stemde hoofdelijk over een motie van Marianne Thieme (PvdD) waarin zij de regering vraagt om tegen de hernieuwde toelating te stemmen. Met 101 stemmen tegen en 45 stemmen voor werd de motie verworpen. PVV, PvdD, SP, D66, GroenLinks, 50Plus en Kuzu/Oztürk zijn tegen de nieuwe toelating, VVD, PvdA, CDA, ChristenUnie en SGP zijn voor de toelating.

Beheer
WP Admin