Informateurs Johan Remkes en Wouter Koolmees bieden hun eindverslag en coalitieakkoord aan de Tweede Kamer aan. Links voorzitter van de Tweede Kamer, Vera Bergkamp.- Foto: ANP AlgemeenNieuws

Dit staat er over de landbouw in het coalitieakkoord

Woensdagmiddag 15 december presenteerden VVD, D66, CDA en ChristenUnie hun coalitieakkoord. Dit zijn de belangrijkste plannen voor de landbouw.

De uitwerking wordt de verantwoordelijkheid van het nieuwe kabinet, maar de vier coalitiepartijen willen zich de komende tijd richten op deze plannen:

 • Kringlooplandbouw: meer reststromen in veevoer, minder kunstmest, meer dierlijke mest, grondgebonden melkveehouderij.
 • Nieuwe verdienmodellen voor boerenbedrijf: meer agrarisch natuurbeheer en landschapsbeheer. Ook andere verwaarding van producten via ‘bio-based’ bouwmateriaal, betaling voor vastlegging van stikstof en koolstof.
 • Landelijk gebied op de schop: er komt een transitiefonds van € 25 miljard. De regie van dit proces ligt bij de provincies, per gebied wordt gekeken hoe de landbouw er daar uit komt te zien.
 • Stikstofdoel naar 2030; de bestaande stikstofdoelen moeten 5 jaar eerder gehaald worden, in lijn met het advies van de Commissie Remkes.
 • Verduurzaming landbouw: extensivering, omschakeling, innovatie, legalisering en verplaatsen van boerenbedrijven.
 • Grondbank: bedoeld voor jonge boeren en het vinden van ontwikkelruimte.
 • NVWA: moet meer geld krijgen om taken uit te voeren.
 • Gewasbescherming: stimuleren van groene middelen, inzetten op innovatie en precisielandbouw. Normen voor gebruik middelen op basis van de Kaderrichtlijn Water.
 • Dierenwelzijn: er moet een ‘convenant’ komen voor de ontwikkeling van een ‘dierwaardige veehouderij’.
 • Positie van boer in de keten: afspraken tussen Autoriteit Consument en Markt, ketenpartijen en overheid. Inzet van banken, toeleveranciers, verwerkers en retail is niet vrijblijvend. Transparantie in supermarktschap over duurzaamheid en dierenwelzijn.
 • Glastuinbouw: minder gebruik van aardgas, sector als koploper in circulariteit.
 • Btw op groente en fruit naar 0%.
 • Zonnepanelen: in eerste instantie op daken, alleen op land als multifunctioneel gebruik mogelijk is.
 • Klimaat: CO2-uitstoot 60% reduceren in 2030. Klimaatfonds van € 35 miljard bovenop huidige stimuleringsregelingen.
 • Bescherming wateroverlast: investeren in dijken, duinen en dammen, extra geld voor Limburg.

Lees ook: € 25 miljard voor herinrichting landelijk gebied

Beheer
WP Admin