Bedrijven die voor 2022 derogatie willen aanvragen, kunnen dit tussen 15 november en 13 december doen via RVO. -Foto: Michel Velderman AkkerbouwNieuws

Derogatie aanvragen vanaf 15 november

Derogatie aanvragen kan vanaf 15 november, ook al is nog steeds niet alles precies duidelijk.

Bedrijven die voor 2022 derogatie willen aanvragen, kunnen dit tussen 15 november en 13 december doen via RVO. Hoewel er nog veel onduidelijkheden zijn rondom de nieuwe derogatie en de aanvullende maatregelen, bracht een webinar van het ministerie van landbouw over de nieuwe derogatie wat meer duidelijkheid.

Aantal zaken nog onzeker

Toch blijft een aantal zaken nog in het ongewis: met name op het gebied van bufferstroken. Het blijft onduidelijk wat daar qua teelt nu wel en niet mag, omdat de uitwerking van het beleid op dit punt nog bezig is. Ook zegt LNV nog niet te kunnen zeggen of de bufferstroken nu wel of niet meetellen voor de eis van 80% grasland voor derogatie. Eerder communiceerde LNV dat deze niet meegeteld mogen worden. Waar LNV wel duidelijk over is, is dat Landbouwgrond in Natura 2000-gebieden wel mee mag tellen voor de 80%-grasland-eis, maar op deze gronden mag extra mest (derogatie) toegediend worden.

Flexibiliteit bij intekenen bufferstroken

Het ministerie gaf aan dat er nog wat flexibiliteit mogelijk is bij het intekenen van bufferstroken langs natuurvriendelijke oevers. Als waterschappen afspraken hebben gemaakt over extra brede, minder steile oevers, kunnen die in stand blijven. Het ministerie zal kijken hoe de bufferstroken dan ingetekend kunnen worden, op het flauwe talud van de natuurvriendelijke oever. Dan is er wel een bufferstrook, maar hoeft naast het talud niet nog eens een bufferstrook van 3 meter op het perceel te worden gehanteerd. Bij percelen waar bijvoorbeeld een maaipad van het waterschap langs de sloot ligt, hoeft geen bufferstrook meer worden ingetekend, omdat het perceel dan niet meer langs het water ligt, legt het ministerie uit.

Tegemoetkomingsregeling

Hoe de tegemoetkomingsregeling voor derogatiebedrijven er uit gaat zien, is nog niet duidelijk. De regeling heeft als doel om boeren te motiveren het areaal grasland te behouden, door ze tegemoet te komen in de stijgende kosten vanwege extra mestafzet. De regeling geldt alleen voor derogatiebedrijven die al meededen met derogatie en dit blijven doen de komende jaren. Bedrijven die volledig in Natura 2000-gebieden liggen, en daardoor geen gebruik meer kunnen maken van derogatie, zullen ook ondersteund worden met de regeling, maar hoe dat zal zijn, is nog niet duidelijk.

RVO: kaarten met Natura 2000- en watergebieden

Of percelen in Natura 2000-gebieden of in grondwaterbeschermingsgebieden liggen, is inzichtelijk bij RVO. In de applicatie ‘Mijn percelen’ zitten speciale kaartlagen met daarin de grondwaterbeschermingsgebieden en Natura 2000-gebieden. In deze gebieden kan geen gebruik meer worden gemaakt van derogatie. Ook zijn de ecologische kwetsbare wateren inzichtelijk gemaakt met een rode kleur. Langs deze wateren geldt een verplichte brede bufferstrook van 5 in plaats van 3 meter.

Grondmonsters vijf jaar geldig

Het ministerie gaat komend jaar flexibel om met de houdbaarheid van de verplichte grondmonsters voor derogatiebedrijven. Omdat er pas zo laat duidelijkheid is gekomen over derogatie, zijn de grondmonsters dit jaar vijf jaar geldig, in plaats van vier jaar.

Ministerie: gebruik vakmanschap

Het ministerie erkent de nadelige gevolgen van het verlies van derogatie voor de bemesting. Zo gaat de verlaging van de plaatsingsruimte voor dierlijke mest ook ten koste van de beschikbaarheid van sporenelementen en organische stof. Daar is op dit moment geen oplossing voor, maar het is voor LNV wel een van de redenen waarom het zich inzet voor toelating van het gebruik van kunstmestvervangers uit dierlijke mest. Ook het bemesten van kruidenrijk grasland kan wat lastiger worden, omdat het ongunstiger kan zijn om dit met kunstmest te doen. LNV wijst erop dat boeren hier zelf hun vakmanschap moeten inzetten om de beschikbare mestplaatsingsruimte zo goed mogelijk op het bedrijf in te vullen.

Terug naar Brussel om opnieuw te onderhandelen, is volgens LNV totaal niet aan de orde.

Reacties

  1. Grondwater beschermings gebieden worden zomaar opgeofferd zonder degelijke onderbouwing . Veel van deze gebieden liggen op hoge grond waar het grondwater op grote diepte zit . Uitspoeling naar grondwater verwaarloosbaar. Buiten de grens van 25 jaar = grens waterwingebieden zit water op lage grond 1 meter diep en zit er water in de sloten , juist hier vind de uitspoeling plaats en deze boeren krijgen wel derogatie . Dus terug naar Brussel moet de minister . Kan hij laten zien wat hij kan.
    En intussen kan de ACM het alvast in behandeling nemen als concurrentie vervalsing.

Beheer
WP Admin