Foto: Anton Dingemanse AkkerbouwFoto

Bodemmaatregelen om extra koolstof op te slaan

In Zeeland organiseerde ZLTO in het kader van het project Carbon Farming kennisbijeenkomsten over het toepassen van bodemmaatregelen voor koolstofopslag in landbouwbodems. Het doel is om de kennis bij de grondgebruiker te vergroten.

Regenwormen kunnen diep gaan. Deze kluit komt onderuit de profielkuil. Dergelijke wormgangen helpen bij het beheersen van de waterhuishouding in de bodem.

Ook hier in de bovenlaag wormen. Deze regenwormen versmeren de aardappelruggen niet.

Bernaerts groef een kuil tot ongeveer 40 centimeter diepte. De grond valt mooi uit elkaar mede als gevolg van het al een tiental jaren toepassen van NKG gecombineerd met een groenbemester. Deze combinatie leidt tot 5 tot 600 kilo CO2 opslag per hectare per jaar.

Sander Bernaerts van adviesbureau Naturim informeert ongeveer 30 deelnemers op een perceel van Dannie de Putter in Biervliet over de voordelen van niet-kerende grondbewerking.

NKG wordt ook ingezet om bodemverdichting tegen te gaan. Deze grafiek geeft een indruk bij welke systemen de verdichting het meest een rol spelen. Het woelen met verticale woelers in plaats van ganzenvoet blijkt daarnaast de bodem het minst te verstoren. Wroeten in de grond is hoe dan ook de structuur verstoren.

Op een perceel van Peter Dieleman in Kamperland laten ruim 40 telers zich bijpraten over de situatie in de bodem.

Dieleman hanteerde dezelfde methode met als variant uien als voorvrucht. Hij maakte eind februari al een begin met het poten van aardappelen, maar de grond was nog onvoldoende bekwaam, zodat hij weer gestopt is.

Carbon Farming is onderdeel van een 3-jarig internationaal project waarin wordt gekeken welke methode geschikt is om CO2 in de bodem op te slaan. Tijdens de presentatie van het project in september 2018 overhandigde ZLTO bestuurder Joris Baecke bij wijze van startsein van het project een groenbemester plantje aan gedeputeerde Jo-Annes de Bat.

Deze grafiek laat zien dat het huidige CO2-gehalte in de atmosfeer op een niveau zit die in de afgelopen 800.000 jaar nog niet is voorgekomen. De CO2-schommelingen gingen altijd gelijk op met de temperatuur veranderingen. Nu is die verhouding uit balans.

In feite slaan boeren onder andere door telen van groenbemester CO2 in de bodem op. Nu wordt gekeken hoe door het optimaliseren en toepassen van nieuwe methoden de CO2 opslag kan worden vergroot. Niet kerende grondbewerking kan daarbij een methode zijn. Hier een opsomming van de voordelen van NKG.

Dat aan het toepassen van NKG ook nadelen kunnen kleven laat dit lijstje zien. Tijdens de bijeenkomsten deelden NKG telers hun ervaringen.

Van groot belang voor de vervolgteelt is de keuze van de groenbemester. De keuze van alleen gele mosterd blijkt nadelig te zijn voor de bacteriële bodemgezondheid. Een mengsel zal de bodemgezondheid eerder verbeteren en een betere structuur opleveren zoals deze afbeelding laat zien.

Ook het teeltplan kwam aan de orde. In dit geval teelt van aardappel in zware kleigrond, met graan als voorteelt. Ook hier wordt geadviseerd om de groenbemester te klepelen en de grond grof te leggen en zodoende de wormen voldoende voedsel te verschaffen.

Dit schema laat dat nog eens zien. Links blijven de wortels in de teeltlaag en de wormen onder de teeltlaag en water dringt moeilijk in de bodem. Geheel rechts is sprake van diepe worteling en wormgangen. Het water opnemend vermogen van de bodem is hier beduidend hoger.

Een indicatie van de kwaliteit van de bodem is het wormenbestand. Wormen zitten bij voorkeur in de toplaag, omdat ze daar makkelijk bij hun voedsel kunnen; afgestorven zachte plantenresten. De bodem bedekt houden en deze grof wegleggen zal daarom het wormenbestand positief beïnvloeden. Op dit perceel van de Putter stond korrelmais en dit jaar wordt er vlas geteeld.

Beheer
WP Admin