Foto: Ronald Hissink AlgemeenNieuws

Bezwaar Nbw-vergunning Saasveld onterecht

De Raad van State (RvS) heeft de Natuurbeschermingswetvergunning (Nbw) voor een nieuw te vestigen varkenshouderij in Saasveld overeind gelaten. De bezwaren van de Coöperatie Mobilisation for the Environment (MOB) en de Stichting Leefbaar Buitengebied zijn allen afgewezen door de RvS.

Gedeputeerde Staten van Overijssel hadden in 2015 een Nbw-vergunning verleend om een volledig nieuw varkensbedrijf te vestigen in het Twentse Saasveld. In een drietal stallen zullen 8.000 varkens gehuisvest worden.

De actiegroepen hadden onder andere aangevoerd dat het bedrijf zou zorgen voor extra stikstofdepositie op het Natura 2000-gebied de Lemselermaten. Daar is geen sprake van volgens de RvS.

Saldering klopt

Ook de externe saldering die de varkenshouder met twee veehouders in Saasveld overeen was gekomen om de nieuwvestiging mogelijk te maken kan volgens de RvS de toets der kritiek doorstaan. Van een verkeerde berekening, zoals de MOB stelde is geen sprake.

Vervolgprocedures

Overigens betekent dit niet dat de varkenshouder nu kan gaan bouwen. De gemeente Dinkelland moet eerst nog een beslissing nemen over een omgevingsvergunning, daarnaast is een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk en zal er een milieueffectrapportage moeten komen.

Beheer
WP Admin