Barenbrug zoekt herbicide-resistente grassoorten AkkerbouwFoto

Barenbrug zoekt herbicide-resistente grassoorten

Graszaadbedrijf Barenbrug brengt een grasgroenbemester op de markt die met de wintertarwe kan worden meegezaaid. De gebruikte soorten moeten wel tegen de middelen kunnen die in de tarwe zijn gebruikt.

Hoewel de kropaar - in het midden - een grotere bladmassa heeft dan de roodzwenk, ligt de biomassa lager. Dit okmt doordat het blad van de kropaar meer water bevat. Aan de hand van de opgedane ervaringen brengt Barenbrug dit najaar het grasgroenbemestermengsel Proterra Select op de markt. Dit mengsel heeft door het gelijk met de tarwe te zaaien een lage kostprijs en het voldoet aan de GLB-vergroeningseisen.

Een paar pollen roodzwenk met nieuwe uitlopers en zeer fijnmazig en dicht wortelstelsel. De intensieve beworteling is goed voor de bodemstructuur.

Deze pol roodzwenk laat zien dat de wortels al zeker 20 centimeter diep gaan. Deze pol is los gestoken en los getrokken zodat een deel van de fijne wortels achter zijn gebleven.

Dat wat boven de grond staat, geeft wel een goede indicatie van de productie, maar met name de wortelontwikkeling is van belang voor de bodem. Jos Maljaars heeft een graspol uitgespit en bespreekt en beoordeelt die.

Het zaai- en spuitschema van een van de herhalingsproeven. In middelgroen de roodzwenkrassen, lichtgroen kropaar en donkergroen rietzwenk. In geel het toegepaste middel of cocktail in de corresponderende baan. Alle proeven zijn gespoten met toevoeging van 1 liter olie behalve bij Primstar in combinatie met Fox. Bij de andere herhalingsproeven liggen de grassoorten en rassen anders gerangschikt maar met dezelfde spuitbanen.

Het blijkt dat enkele rassen roodzwenk en kropaar bepaalde middelen goed verdragen en zich daarom prima lenen om als grasgroenbemester gelijktijdig met wintertarwe te worden gezaaid. Op de voorgrond roodzwenk met daarachter kropaar.

De tussenhandel is ook zeer geïnteresseerd in deze proef. Adviseurs van Van Iperen worden hier bijgepraat over het resultaat van de ingezette middelen. Hier wordt gekeken naar de worteling van roodzwenk, rechts een veldje kropaar.

Deze veldjes zijn dit voorjaar afzonderlijk met verschillende voor graan onschadelijke herbiciden gespoten om te zien hoe het gras op de verschillende onkruidbestrijdingen reageert. Op de voorgrond de rassen rietzwenk, die laten duidelijk zien dat ze niet geschikt zijn voor groenbemesting met onkruidbestrijding. Onkruidgrassen als duist, straatgras en ruwbeemd, maar ook raaigrassen en rietzwenk zijn zeer gevoelig voor herbicidenbehandeling.

Bij Aagtekerke in Zeeland legde teeltadviseur Jos Maljaars van graszaadbedrijf Barenbrug een grasgroenbemestingsdemo aan. Hier test hij welke grassen tegen welke onkruidbestrijdingsmiddelen kunnen. Gelijk met de zaai van de wintertarwe werden hier in 3 herhalingen verschillende rassen van 3 grassoorten gezaaid. Er liggen 240 veldjes van 2,5 bij 3 meter. Na het zaaien is op dit demoveld geen bodemherbicide toegepast. - Foto's: Anton Dingemanse

Een pol kropaar. Hiervan zijn de wortels wat grover en minder dicht, maar ze wortelen dieper en dragen zeker bij aan een goede bodemstructuur.

Beheer
WP Admin