Foto: Herbert Wiggerman AlgemeenNieuws

Aanpak bodemdaling officieel gestart

In Groenekan is het officiële startsein gegeven voor het project aanpak Bodemdaling Groene Hart.

Het project in de vorm van een zogenoemde regiodeal is een samenwerking tussen drie gemeenten, de provincies Utrecht en Zuid-Holland en enkele waterschappen in het gebied.

Lees verder onder de tweet

De regiodeal Bodemdaling Groene Hart heeft in eerste instantie een budget van € 20 miljoen. De helft komt van het rijk en de andere helft hebben de regionale overheden opgebracht. Het geld wordt gebruikt voor 24 projecten, die zich richten op:

  • kennisontwikkeling over bodemdaling;
  • vernieuwd ondernemerschap voor agrarische bedrijven ;
  • ideeën bedenken en toepassen voor toekomstbestendig bouwen en wonen in veengebied;
  • maatregelen die bodemdaling afremmen.

Een van de projecten op agrarisch gebied is uitbreiding van het meetnet op proefboerderij KTC Zegveld. Het meetnetwerk is nodig om de effecten van maatregelen zoals verhoging van het grondwaterpeil te meten. Onderzoek naar het effect van maatregelen op bodemdaling en CO2-uitstoot gebeurt al jaren op Zegveld. Na afloop van de regiodeal wordt het meetpunt Zegveld onderdeel van een landelijk meetnetwerk bodemdaling en broeikasgasemissies in het veenweidegebied.

Beheer
WP Admin