RundveeNieuws

Weidegang leidt tot lagere ammoniakemissie

Den Haag – Het gebruik van een ligboxenstal zonder beweiding levert ruwweg 8 kilo ammoniak per melkkoe meer dan wanneer de koeien gedurende de winter op stal staan en in de zomer dag en nacht worden geweid.

Meer beweiding heeft dus een positief effect als het gaat om het terugdringen van ammoniakemissie. Wat betreft broeikasemissie leidt weidegang nauwelijks tot verandering. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Afgelopen jaren verdwenen er steeds meer koeien uit het landschap. Dit heeft gevolgen voor de emissie van ammoniak en de broeikasgassen lachgas en methaan. De emissie van ammoniak in 2013 zou bij beweiding zoals in de jaren 90 plaatsvond, voordat de trend naar vaker opstallen zichtbaar werd, 3,7 miljoen kilo lager uitvallen, afgezet tegen de voor 2013 vastgestelde ammoniakemissie van 120 miljoen kilo. Het recent geformuleerde beleidsvoornemen van weidegang voor 80 procent van de melkkoeien levert ten opzichte van de situatie van 2013 een reductie van de ammoniakemissie met 0,5 miljoen kilo. Als de trend naar meer opstallen doorzet neemt de ammoniakemissie juist toe.

De emissie van lachgas is bij beweiding veel hoger dan bij het uitrijden van mest. De emissie van methaan is bij weidemest juist laag en bij in de stal geproduceerde mest relatief hoog. Uitgedrukt in CO2-equivalenten wordt de toename in lachgasemissie bij meer beweiding grotendeels gecompenseerd door de afname van methaanemissie. Meer beweiden leidt dus niet of nauwelijks tot verandering van broeikasgassen.

Beheer
WP Admin